1921 m. liepos 28 d. | Gudų kivirčai

Buv. Gudų Aukščiausiosios Tarybos nariai Simon Bak-Michailovski ir Pareščenko pareiškė, kad Taryba jau faktinai senai neveikia.

Vilnius, VII. 26 (Elta). Buv. Gudų Aukščiausiosios Tarybos nariai Simon Bak-Michailovski ir Pareščenko pareiškė, kad Taryba jau faktinai senai neveikia ir kad einą mieste gandų būsią Gudų Aukšč. Taryba įgaliojusi kokią ten Gudų valdžią, neturi jokio pagrindo  ir kad visoki žingsniai, daromi tos Tarybos vardu, yra svetimo vardo savinimasis.


Baltarusiams, po Pirmojo pasaulinio karo taip ir nepasisekė sukurti nepriklausomos tautinės valstybės. Nors ir tuomet jie buvo remiami Lietuvos, sulaukdavo dėmesio spaudoje, tačiau ir šiems laikams aktualu pastebėti, kad tuomet viena pagrindinių priežasčių buvo susiskaldymas tarp skirtingų užsienyje veikusių tautinių centrų.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Atskirojo Baltgudžių bataliono kariai Nepriklausomybės kovų metu netoli Daugpilio. 1919 m. LCVA fotografija.


Šaltinis: Lietuva,  1921 07 28, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64584