1921 m. liepos 3 d. | Klaipėdiškiai svečiai

Liepos 3 d. atvyko į Kauną 147 Klaipėdos krašto lietuviai ūkininkai susipažinti su Lietuvos ūkiu.

Liepos 3 d. atvyko į Kauną 147 Klaipėdos krašto lietuviai ūkininkai susipažinti su Lietuvos ūkiu. Pažymėtina, kad jiems išvažiuoti iš Klaipėdos vokiečiai nudraskė vainikus, kuriais jie buvo savo vagonus išsipuošę. Tauragėj, Mažeikiuos, Šiauliuos pasitiko mūsų organizacijų atstovai, kurie atlygėjo iki Kaunui. Kaune stoty pasitiko svečius gausi žmonių minia. Prasidėjo širdingas sveikinimais. Kauniškių vardu sveikino Aleksandras Žilinskas, pabrėždamas, kad jau nebetoli ta valanda, kada mes vieni į kitus lankysimės ne kaipo svečiai, bet kaipo artimi bendradarbiai tėvynę bekurdami. Lygiai širdingai atsakinėjo klaipėdiškiai. Iš stoties visi nuėjo žiūrėti „Nemuno“ bendrovės fabriko, visi susirinko į Vytauto kalną, kur vietinės ūkininkų organizacijos kėlė svečiams „gaspadoriškus“ pietus.

Po piet išsiskirstė kiti kariuomenės, kiti Karo Muzejaus, kiti seno Kauno žiūrėti, kiti pažįstamų lankyti. 5 val. visi išplaukė garlaiviu į Napoleono kalną, į šaulių šventės gegužinę, kur teko prie ugniakurų praleisti visas vakarais.

Atvirukas. Klaipėdos kraštas. XX a. pirmoji pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Klaipėdiškiai svečiai (1921, Liepos 5 d.) Lietuva (145 (672), p. 1. 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64589&seqNr=1