1921 m. rugpjūčio 12 d. | Neatsargumo aukos

Kauno Vandens Kelių Rajono pranešimu, š. m. rugpiūčio 3 d. žemiau Slabados tilto prigėrė Kauno Miesto Milicijos I nuovados milicininkas Medekša. Kūnas rastas ir atiduotas tėvams palaidoti, be to tą pačią dieną Aleksote ties Pionerių Parku prigėrė kareivis, kurio pavardė nežinoma.

X   N e a t s a r g u m o   a u k o s.   Kauno Vandens Kelių Rajono pranešimu, š. m. rugpiūčio 3 d. žemiau Slabados tilto prigėrė Kauno Miesto Milicijos I nuovados milicininkas Medekša. Kūnas rastas ir atiduotas tėvams palaidoti, be to tą pačią dieną Aleksote ties Pionerių Parku prigėrė kareivis, kurio pavardė nežinoma. Kūnas rastas ir atiduotas I Atskiro Batalijono Viršininkui palaidoti.

X   P r i g ė r ė   M.  K u r k l a i t ė.   Kauno Vandens Kelių Rajono pranešimu rugpiūčio 1 d. 7 val. vakare Nerio upėj Žemiau Slabados tilto besimaudydama prigėrė Marijona Kurklaitė. Kūnas rastas ir atiduotas Kauno Miesto Milicijai.

Petras Biržys ant Šventosios upės kranto Ukmergėje. Tuo metu P. Biržys studijavo Kauno universitete. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Laisvė, nr. 178, 1921 m. rugpjūčio mėn. 12 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111154&seqNr=4