1921 m. rugpjūčio 13 d. | Lietuvos pagalba Rusijai

Lietuvos Raudonasis Kryžius paskyrė šimtą tūkstančių auksinų, kuriuos tuojau maistu pasiųs į Maskvą išdalinimui badaujantiems rusams.

Lietuvos Raudonasis Kryžius paskyrė šimtą tūkstančių auksinų, kuriuos tuojau maistu pasiųs į Maskvą išdalinimui badaujantiems rusams. Iki šiol Lietuvos Raudonasis Kryžius yra pasiuntęs į Rusiją produktų, vaistų ir kit. 367938 auks. Sumoj. Bet pirmiau siųstoji pagalba buvo skiriama išimtinai mūsų tremtiniams.

Aukštoji Panemunė, Raudonojo kryžiaus sanatorija. Ketvirtas dešimtmetis, Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuvos pagalba Rusijai (1921, Rugpjūčio 13 d.) Trimitas (31 (51), p. 8.  

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39086_10