1921 m. rugpjūčio 2 d. | Rusų tragedija ir mūsų uždaviniai IV

Turinys labai aiškus: jeigu Europa mums (rusams) neduos duonos, mes ją patys pasiimsime.

Pereitame ,,Lietuvos“ numeryje tilpo labai simptomatinga žinia – ištrauka iš Trockio kalbos. Turinys labai aiškus: jeigu Europa mums (rusams) neduos duonos, mes ją patys pasiimsime. Ir pirmoj eilėj būsią nubausti Lenkai, kur jiems teks atsilyginti už nuolatinį sutarčių laužymą bei avantiūras. Ką tai reiškia? Kokios yra realinės galimybės Trockio ,,pranašingų“ žodžių? Kokias sąlygas gyvenimas diktuoja?

Deja, įsigilinant į visą padėties tragizmą, tenka įsitikinti, kad, labai galimas dalykas tai nėra tuščias grūmojimas, kad tai yra labai realinga galimybė.

<…>


Lietuvos spauda  stebėjo ne tik Rusijoje vis plačiau įsibėgėjantį badą, bet ir galimas tolesnes reakcijas. Visam pasauliui, ne tik Lietuvai, mįslė buvo komunistinio režimo, perėmusio valdžią Rusijoje elgesys. Vienas pagrindinių režimo lyderių ir ideologų Leonas Trockis  grūmojo Vakarų šalims, kad šios privalo remti Rusiją maisto produktais, o jei ne – pastaroji vykdys intervenciją į Lenkiją ir vėl gali atsinaujinti pernykštis karas su šia valstybe. Lietuvoje ši žinia buvo sutinkama dvejopai , kadangi iš vienos pusės toks karas grėsė anarchija ir nuostoliais, bei galėjo būti pavojingas Lietuvos egzistencijai, tačiau iš kitos pusės tai galėjo tapti trokštama galimybe susigrąžinti Vilnių, kurio praradimo Lietuva nesirengė pripažinti.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Vienas pagrindinių komunistinės ideologijos kūrėjų ir ideologų Leonas Trockis žvejybos metu.


Šaltinis: Lietuva,  1921 08 02, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64602