1921 m. rugpjūčio 29 d. | Dingo Du Aeroplanu

Varšuvos radio rugp. 29 d. paskelbė, kad Želigovskio teritorijoj pasirodę Lietuvos aeroplanai.  Du iš jų pavykę numušti, trečias atgal išskridęs. Iš tikrųjų buvo visai kitaip.

Varšuvos radio rugp. 29 d. paskelbė, kad Želigovskio teritorijoj pasirodę Lietuvos aeroplanai.  Du iš jų pavykę numušti, trečias atgal išskridęs. Iš tikrųjų buvo visai kitaip. Laisvai samdomas mūsų aviacijos mechanikas Vokietijos pilietis Komandel‘is ir Lietuvos pilietis Vladas Mickevičius, liepos pabaigoj šių metų sugrįžęs iš Lenkijos ir gavęs aviacijoj mechaniko vietą, – rugpjučio 27 d. apgaulingu budu išgavę aerodrome du orlaivius, 8 val. išskrydo ir nebegryžo. Po to įvykęs tardymas parodė, kad abudu palaikę santykius su Lenkų karininkais prie Tautų Sąj. Kont. Komisijos. Pirm išlekiant Mickevičius gavęs iš Lenkų karininkų čekį ant 400 frankų. Komandel‘is palaikęs santykius su Varšuva per Vokietiją. Abu aeroplanu buvo ne šarvuoti, neturėjo nei ginklų, nei sprogstamosios medžiagos. Lietuvos Vyriausybė kreipiasi į Sąj. Kontr. Komisiją prašydama padaryti pastangų, kad išgavus pavogtus aeroplanus ir nusikaltusius lakūnus. (Elta)


,,Išeivių draugas“ mini ir dar vieną žvalgybinę kovą tarp Lietuvos ir Lenkijos, kurioje buvo pasitelkti net aeroplanai. Abi šalys troško kuo greičiau sustiprinti moderniausią tuometinės kariuomenės rūšį – aviaciją, o kartu susilpninti kaimyninės šalies galimybės. Dėl tos priežasties buvo neišvengiama ir tokių diversijų kaip čia aprašytoji.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Vienas iš Lenkijos žvalgybai dirbusių lietuvių Zigmas Domanskis, suimtas 1920 m. gruodžio 23 d. Fotografija iš Severino Vaitiekaus knygos ,,Lietuvos žvalgyba 1918 – 1940 metais. Veidai ir vaizdai, Vilnius, 2019, p. 109.


Šaltinis: Išeivių draugas,  Nr.37, 1921  09 10, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=119629