1921 m. rugpjūčio 30 d. | Latvių svečiai Kaune

Rugpiūčio 26 d. Metropolio viešbuty, iškilmingi pietūs Latvijos Vyriausybės atstovams pagerbti prasidėjo 8 val. vakarą ir pasibaigė 1 val. naktį. Apsilankė 30 žmonių. Pietų metu buvo pasakyta daug kalbų.

Rugpiūčio 26 d. Metropolio viešbuty, iškilmingi pietūs Latvijos Vyriausybės atstovams pagerbti prasidėjo 8 val. vakarą ir pasibaigė 1 val. naktį. Apsilankė 30 žmonių.

Pietų metu buvo pasakyta daug kalbų.

Užsienių Reikalų Ministeris Dr. Puryckis kalbėjo pirmas (prancūziškai). Sveikindamas Latvijos svečius, jis pabrėžė, kad Latvių Ministeris Pirmininkas buvo vienas iš tų, kurie karščiausiai prisidėjo prie būsimos Pabaltės sąjungos įkūrimo.

Po d-ro Puryckio kalbėjo (prancūziškai) Latvių Ministeris Pirmininkas Mejerovičius, kuris sakė, esąs sujaudintas brolių tautos priėmimu, prisiminė Latvijos vyriausybės pripažinimą Lietuvos de jure, kuris buvęs ne vien broliškų jausmų iššauktas: pripažindami Lietuvą, Latviai parodę ir aiškią savo užsienio politikos kryptį; Latvijos gyvas reikalas esąs turėti stipri Lietuva, Lietuva su Vilnium. Jis kitaip, Lietuvos be Vilniaus, nesuprantąs. Už tokią Lietuvą pakėlė taurę.

Krašto Apsaugos Ministeris prof. Šimkus, kuris kalbėjo rusiškai, pakėlė taurę už tuos laikus, kuomet lietuviams ir latviams prisieisią bendrai kariauti, kaip tikriems broliams. Jis esąs įsitikinęs, kad tokio reikalo būsią.

Žydų Tarybos Pirmininkas Rosenbaumas, kalbėdamas rusiškai, aiškino, kodel žydai ir Latvijoje ir Lietuvoje stoję už latvius ir lietuvius, nors Latvijoj stiprūs atrodė vokiečiai, o Lietuvoj rodės stipri esanti lenkų kultūra. Svetimos kultūros, nors aukštos būdamos, nustojo galios tuose kraštuose. Be to, tų svetimų kultūrų kova su vietinėmis kultūromis buvo kova aristokratijos su demokratija, ir žydai iškalno stojo už demokratiją.

Latvių Užsienių Vice-Ministeris Salnais (s. d.) pasisakė sutinkąs su prof. Šimkaus karingąja kalba, nes Rytai gali suteikti visokių siurprizų, ir čia labiausia suinteresuota esanti darbininkų klasė. Kova reikalinga, kad tie siurprizai iš Rusijos negrąžintų carizmo tvarką. Atsikėlęs, sumušė taurę su prof. Šimkum ir su prof. Čepinskiu, kuris pasakęs: „Aš nesutinku“, vis delto pakėlė taurę ir kreipdamasis į karininkus tarė: „Už demokratingą armiją“.

Kalbas užbaigė d-ras Puryckis, primindamas, kad čia dalyvaująs ir Ėstų atstovas, leitenantas Schmidt‘as, ir pakėlė taurę už Ėstiją. (Iš Eltos).

Latvijos užsienio reikalų ministras (vėliau ministras pirmininkas) Zigfrydas Mejerovičius 1919 m. Cėsyse. la.lv


Šaltinis: „Latvių svečiai Kaune“, Lietuvos balsas, nr. 54, 1921 m. rugpjūčio mėn. 30-31 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0000492579?exId=209569&seqNr=2