1921 m. rugpjūčio 4 d. | Pašnekesys su gen. Babianskiu

Dabar Pilsudskis reikalauja Lietuvos militarinės konvencijos su Lenkija. Dar Babianskiui išvažiuojant, Pilsudskis pareiškęs, kad Lenkai privalą Vilnių nuo Rusų ginti. Tam reikalinga arba militarinė konvencija su Lietuva, arba Lietuvos inkorporavimas į Lenkiją.

Klaipėda. VIII-2. (Elta) Generolas Babianskis pasisakė esąs, Hymanso projekto autoris, turėjo pasikalbėjimų su Eltos atstovu. Pirmiausia Babianskis atkreipė domėsį į savo straipsnius. Eltos paskelbtus. Jis nurodė į susitarimo reikalingumą. Tuo tikslu jis sumanęs Hymanso projektą. Mūsų atstovui pareiškus, kad Lietuvos visuomenė nesutinka su Hymanso projektu, Babianskis paaiškino, kad Hymanso paduotam projekte, jo mintys dalim iškraipytos. Jis nereikalavęs dviejų valstybinių kalbų įvedimo visoj Lietuvoj, bet tik Vilniaus srity. Jis supranta, kad Lietuvos visuomenė reikalauja visiškos nepriklausomybės. Jau 1919-tais metais jis reikalavęs pripažinti Lietuvą dejure. Pilsudskis buvęs jam pritaręs, bet tam tikros aplinkybės privertę jį atsisakyti.

Dabar Pilsudskis reikalauja Lietuvos militarinės konvencijos su Lenkija. Dar Babianskiui išvažiuojant, Pilsudskis pareiškęs, kad Lenkai privalą Vilnių nuo Rusų ginti. Tam reikalinga arba militarinė konvencija su Lietuva, arba Lietuvos inkorporavimas į Lenkiją.

Skirmuntas dar nesąs galutinai nusistatęs Vilniaus klausimu.

Sapieha buvęs radikalesnis. Eltos atstovų paklausus, kaip Lenkai žiūri į Suvalkų sutartį, Babianskis pareiškė, kad ta sutartimi nustatoma tik provizorinė demarkacijos linija ir tuo būdu Lenkai nesusikaltę jos sulaužymu, nes kiekviena pusė gali tos provizorinės linijos nepripažinti. Želigovskis nevaidinąs taip svarbaus vaidmenio, kaip lietuviai sau aiškiną.


Generolas Aleksandras Babianskis, gimęs Vaiguvoje 1851 m. , vienas iš sudėtingai ,,įtalpinamų“ XIX – XX a. sandūros epochos asmenybių. Baigė Šiaulių gimnaziją, vėliau padaręs karjerą Rusijos kariuomenėje, jis gavo generolo laipsnį, garsėjo lietuvių teisių gynimu, ypač po 1905 m. reformų, kai reikalavo, kad rusai mokytojai turi būti keičiami lietuviais. Pažinojo daug tautinio atgimimo veikėjų. 1907 – 1912 m. buvo Rusijos 3-iosis Dūmos dalyvis. Stiprėjant nesutarimams tarp lietuvių ir lenkų tautinių atgimimų sąjūdžių, aktyvią veiklą nutraukė, koncentravosi į savo kaip advokato tiesioginę veiklą. Susikūrus Lietuvos ir Lenkijos valstybėms buvo vienas pagrindinių Hymanso projekto, turėjusio išspręsti jų ginčą autorių, stengėsi abiejuose šalyse surasti projektą palaikančių žmonių. Buvo vienas palankiausių Lietuvai žmonių, turėjusių didelį ryšį su Lenkijos politiniu elitu. Po Hymanso projekto nesėkmės, vėl pritilo politinėje veikloje, 1931 m. mirė Varšuvoje.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Generolas Aleksandras Babianskis, darbo Rusijos imperijos 3-ioje Dūmoje metu. Nuotrauka iš knygos ,,3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы“, Санкт-Петербург, 1910, c.50.


Šaltinis: Lietuva,  1921 08 04, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64614