1921 m. rugsėjo 10 d. | Tauragė

Jau nuo senai buvo jaučiama, kad apskrity dirba prigavikai, kurie neva valdininkų vardu imdavo iš žmonių kyšius. Sakysim, turi žmogelis kurių nors reikalų su valdžia, tai tuojau jį apspinta prigavikai ir tvirtina, įrodinėja, kad žmogelis tik tuomet savo reikalus ir laimėsiąs, jei jiems duosiąs atitinkamų pinigų sumą.

Jau nuo senai buvo jaučiama, kad apskrity dirba prigavikai, kurie neva valdininkų vardu imdavo iš žmonių kyšius. Sakysim, turi žmogelis kurių nors reikalų su valdžia, tai tuojau jį apspinta prigavikai ir tvirtina, įrodinėja, kad žmogelis tik tuomet savo reikalus ir laimėsiąs, jei jiems duosiąs atitinkamų pinigų sumą.

Buves toks atsitikimas. Vienas žmogus įžeidė vieno Vidaus reikalų ministerijos agento žmoną. Sužinojęs tai prigavikas baugino tą žmogų, kad gresąs karo lauko teismas ir ji kad tuoj jau sušaudysią. Ir ištikrųjų tą žmogelį suėmė. To žmogaus įbauginta žmona prigavikui duoda 8 tūkstančius auksinių, kad tik jos vyrą iš kalėjimo paleistų ir bylą numažintų.

Dabar Apskrities Milicijos  vadui tas prigavikas pavyko atsekti ir suimti. Yra įrodymų, kad to prigaviko įtaka siekė  net Kaune.  Visais atžvilgiais tas įdomus tardymas skubotai vyksta. Dėl vykstamo tardymo suimtas Eržvilke pirklys Mazinteris.

Žmonės džiaugiasi, kad aferistai (prigavikai) gaudomi, bet bijos savo parodymus duoti, nes esą, apipils visus pinigais, byla liks numarinta, o mums aferistai valdys ir keršys.

Ir nenuostabu, kad žmonės taip kalba, nes tie aferistai operuoja ne pirmi metai ir vis dėlto savo apsukrumu į kuriuos padaro įtakos ir mokėjo nors ir neteisėjus žmonių reikalavimus užtarti.

Iš Pirmojo pasaulinio karo griuvėsių prikelta Tauragės katalikų bažnyčia. Fotografuota 1938 m. Saugoma Lietuvos Dailės muziejuje.


Šaltinis: 1921 m. rugsėjo 10 d., Tauragė, Lietuva (Nr. 202 (707)) p. 3.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64620

Nuotraukos prieiga internetu: https://www.europeana.eu/lt/item/2064101/Museu_ProvidedCHO_Lietuvos_dail_s_muziejus_Albinas19a