1921 m. rugsėjo 17 d. | Lietuvos atstovybės suv. valstijose pranešimas

Amerikos Lietuviai! Tėvynė Jūs prašo tuos 300,000 dolerių trumpu laiku padengti.

,,Laisvės“ Paskolą reikia davesti liki 2 milijonų dolerių. Dar trūksta 300,000 dolerių.

Amerikos Lietuviai! Tėvynė Jūs prašo tuos 300,000 dolerių trumpu laiku padengti.

Jūs gelbėjote Lietuvai visuomet. Lietuva pasitiki, kad ir šis jos balsas bus užgirstas.

Lietuvos Valstybės kūrimo ir jos nepriklausomybės gynimo darbas dar nepasibaigė.  Pailsio laikas dar neatėjo. Tad visi paskolos stočių darbuotojai vėl subruskite prie darbo. Paskola yra Steigiamojo Seimo užgirta. Vasltybė už ją atsako visu savo turtu.

Paskolą ves Finansų, Prekybos ir Pramonės Ministerijos Įgaliotinis d-ras J. Bielskis kartu su Amerikos lietuvių visuomenės darbuotojais – Lietuvos Paskolos Komitetu. V. Čarneckis. (,,Garas“ num. 30) Lietuvos Atstovas Am . Suv. Valst.


Lietuvos valstybei stojantis ant kojų, 1921-aisiais vis dar buvo juntamas paskolų rinkimo vajus. Ypač stengtasi pasiekti prakutusius tautiečius JAV, kurie ir taip noriai aukodavo tėvynės reikalams. 1921 m. rudenį į šį tikslą kvietė Lietuvos deleguotas pasiuntinys (JAV dar nebuvo oficialiai pripažinusi Lietuvos ,,de jure“) Valdemaras Čarneckis, jaunas, bet aktyvus politikas – ne kartą buvęs susisiekimo ir finansų ministrais. Ateityje jis dar eis ir užsienio reikalų ministro pareigas, darbuosis įvairiose diplomatinėse tarnybose, o po sovietinės okupacijos 1940 m. bus represuotas ir netrukus sušaudytas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Buvęs susisiekimo ir finansų ministras ir laikinasis Lietuvos pasiuntinys JAV Voldemaras Černeckis, 1921 m. Fotografija iš Lietuvos albumas, Berlin, 1921.


Šaltinis: Laisvė,  1921 09 17, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111184