1921 m. rugsėjo 19 d. | Vaikų prieglaudų dirbinių paroda Kaune

Kaip gražu matyt, kad kūdikiai, kurie palikti be globos, būtų turėję žūti, šiandien yra auklėjami gerais, sveikais, apšviestais būsimais Lietuvos piliečiais.

Rugsėjo 4 d. Kaune atidaryta Vaikų prieglaudų dirbinių paroda. Parodą atidarė Liet. Mot Globos Komiteto prieglaudos aukletinė 15 metų mergelė, pasakydama gražią prakalbą, į kurią atsakė Vid. Reik. ministeris p. Skipitis. Parodoje dalyvauja 5 Kauno prieglaudos ir 10 iš kitų miestų.

Pirmoj vietoj stovi L. Moterų Globos Ko-to prieglauda, paskui Valstybinė prieglauda, toliau mažesni skyriai Nukent. del Karo šelpti Draugijos prieglaudos, Vaikelio Jėzaus priegl. ir Žydų Darbin. Sąjungos prieglaudos. Provincijos prieglaudų eksponatų maža ir tie žinoma, ne tiek tobūli, kaip kauniškių. Paroda padarė į lankytojų nelaukto malonumo. Matant išstatytus gražius siuvinius, mezginius, nerius, tautinių Juostų bantus, gražias siuvinėtas pagalvėles, kilimėlius, staltieses ir daugybę papuošimo dalykėlių, nenoris tikėti, kad tatai būtų mažučių vaikų darbas. […]

Ši paroda tai yra pirmas viešas žinksnis, pirmas balsas į plačią visuomenę. Iš jos matyt, kad vaikų globojimu susirūpinus ir provincija. Taip antat rūpestingų dirbinėlių prisiuntė Kybartų, Naumiesčio, Šiaulių, Panevėžio, Rietavo ir kt. prieglaudos. Visuomenė turi visomis išgalėmis prie to eiti, kad visi vargšų kūdikiai, kurių tėvai negali juos padaryt žmonėmis, našlaičiai rastų prieglaudose vietos. Prieglaudoms reikia padėti sukurti savo ūkis ir išrast lėšų pačioms verstis. O tai bus galima, nebe vien aukomis, o tikrai su praktine nauda perkant jų dirbinius, kurie yra gana geros rūšies. Kaip gražu matyt, kad kūdikiai, kurie palikti be globos, būtų turėję žūti, šiandien yra auklėjami gerais, sveikais, apšviestais būsimais Lietuvos piliečiais. Tokių parodų Socialės Apsaugos Departamentas žada rengti kas metai.

J. P-kus.

Antalieptės mokyklos moksleivių rankdarbių paroda. Fotografija iš albumo, skirto Antalieptės kapelionui Kazimierui Žitkui-Žitkevičiui. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Vaikų prieglaudų dirbinių paroda Kaune, Lietuvos ūkininkas, nr. 37, 1921 m. rugsėjo mėn. 15-21 d., p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13803&seqNr=5