1921 m. rugsėjo 21 d. | Parodykim Britams savo tautos dailę

Šiomis dienomis Lietuvos Atstovybės D. Britanijoj gavo aukštai malonų pakvietimą nuo Lordo Weardale‘o, Britų „Save the Children found‘o“ (Vaikų Galbėjomo fondo) pirmininko, dalyvaut šios draugijos parodoj, kurios tikslas būsias plačiai painformuoti britų visuomenę apie Fondo darbuotę ir drauge šiek tiek su kraštų tautodaile, namų gamyba ir t.t. kuriuose „S.C.F“.

Šiomis dienomis Lietuvos Atstovybės D. Britanijoj gavo aukštai malonų pakvietimą nuo Lordo Weardale‘o, Britų „Save the Children found‘o“ (Vaikų Galbėjomo fondo) pirmininko, dalyvaut šios draugijos parodoj, kurios tikslas būsias plačiai painformuoti britų visuomenę apie Fondo darbuotę ir drauge šiek tiek su kraštų tautodaile, namų gamyba ir t.t. kuriuose „S.C.F“. Teikė bei teikė pagalbos skurdo kamuojiem vaikam. Paroda bus Londone, Norfolko kunigaikštienės rūmuose ir greičiausiai prasidės šių metų lapkričio gale. Be mūsų parodon yra kviečiami Belgai, Prancūzai, Rusai, Italai, Vokiečiai, Latviai, Čekai, Lenkai, Estai, Serbai, Vengrai ir kai kurie kiti.

Sunku iškentėti nepasidžiaugus, progai pasitaikius, šiuo dabar rengiančių parodą fondų, nes tarp garbingų  ir naudingų organizuočių, maža praeity ir nedaug jų nūn esama. Kai Didžiojo Karo žiaurusis ratas ėmė triuškint nekaltų pasaulio vaikų gerbuitį, tai britai, karakteringu jų teisingumo pamėgimu, geradaringumo instinktu ir įsitkinėjimu į teisės didybę, ėmė kurt tam tikrą fondą, kad galbėtų vaiką visur, kur tik jį spaudžia ekonominis vargas ir nedalia, neatsižvelgiant į jokius tautinius, politinius ir tikybinius skirtumus – girdi, pirmum vivere. Ir tuojau ima siųsti pagalbos badaujantiem mažiukam į Austrus, Lenkus, Armėnus, Serbus, Baltijos valstybėm ir kitur. Per du metus ši supratautinė ir apolitinė vaikų mylėtojų armija originaliai pradėta Brituos, išaugo į didžiulę pasaulinę sąjungą, įvairiuos kituos kraštuos susidarė penkioliką kitų Vaikų Gelbėjimo Fondų ir jie visi susiliejo į vieną Union Internacionale de Secours aux Enlants (buveinė Ženevoj) apie kurią susispietė gal mūsų geriausieji šimtmečio žmonės. Šio fondo virtuvėse ir prieglaudose ir šiuo metu milionai alkanų rusų, lenkų, vokiečių, ir kitų tautų vaikai gauna pavalgyt, rėdomi, saugomi, nuo ligų ir tuo būdų gerbiama ateitis, galbstant šiuos vaikus.

Dailininkų šventinis susibūrimas. Dail. Rimtas Kalpokas sėdi pirmas iš dešinės. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1921 m. rugsėjo 21 d., Parodykim Britams savo tautos dailę, Lietuva (Nr. 211 (738) p. 2.

Šaltinis: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64630_2