1921 m. rugsėjo 24 d. | Danų spauda Vilniaus klausimu

Šiandien reikia visų labiausiai domėtis Vilniaus klausimu, kurį Robert Cecil visai teisingai pavadino tarptautiniu skandalu. Reikia atsiminti, kad Lenkų generolas, neatsižvelgdamas į iškilmingas Lenkų-Lietuvių sutartis, laiko paėmęs Vilnių ir Rytų Lietuvą jau metai daugiau.

Kopenhaga, IX-24. (Elta) Danų „Politiken“ vedamajam straipsny įrodo, kad atsižvelgiant į Tautų Sąjungos vedamąją politiką ir dabarties padėtį, tegali būti vietos tik moderuotam optimizmui.

Toliau laikraštis rašo: „Svarbiausias Tautų Sąjungos uždavinys – pasaulio valstybių ginklavimosi sureguliavimas nebus aktualus, kol bus išspręsta daugybė politikos klausimų svarbiausia Aukštosios Silezijos ir Vilniaus klausimai. <…> Šiandien reikia visų labiausiai domėtis Vilniaus klausimu, kurį Robert Cecil visai teisingai pavadino tarptautiniu skandalu. Reikia atsiminti, kad Lenkų generolas, neatsižvelgdamas į iškilmingas Lenkų-Lietuvių sutartis, laiko paėmęs Vilnių ir Rytų Lietuvą jau metai daugiau. Protestavo ir Tautų Sąjunga ir Aukščiausioji Taryba, o Želigovskis vis tebelaiko Vilnių. Paskiausiai Tautų Sąjungos Taryba per Hymansą darė įvairių išsprendimo siūlymų, kurie, tiesa, atiduoda Vilnių Lietuvai, bet už tai paverčia ją tikru Lenkų vasalu. Tarp kitko siūloma Lietuvai su Lenkija militarinę sąjungą.

Nuostabu, kad Tautų Sąjunga, norėdama vesti pasaulį prie nusiginklavimo ir nusistačius prieš politines sąjungas, tačiau verčia Lietuvą prieš jos pačios valią daryti militarinę sąjungą su valstybe, kurios imperialistinė politika sukėlė nerimo visoj Europoj. Reikia tikėtis, kad plenumas, kuriam šis klausimas be abejojimo bus referuotas pačios sąjungos naudai, visu savo autoritetingumu pasmerks tą siūlymą. Kitokiu atveju iš Tautų Sąjungos priežasties nebūtų vistos nei labiausiai moderuotam optimizmui.

Vilnius ir jo apylinkės. Foto J. Bulhakas


Šaltinis: Danų spauda Vilniaus klausimu (1921, Rugsėjo 27d.). Lietuva (216 (743), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64635&seqNr=2