1921 m. rugsėjo 30 d. | Metereologijos stotis

Metereologijos stoties tikslas yra: oro atmainas tirti; žinių apie oro atmainas teikti; paaiškinimus apie nepaprastas oro atmainas ir apsireiškimus skelbti; oro atmainų statistikos žinias rinkti ir jų periodus nustatyti.

1. Švietimo Ministerija steigia centralinę metereologijos stotį ir antraeiles metereologijos stotis.

2. Metereologijos stoties tikslas yra:

a) oro atmainas tirti;

b) žinių apie oro atmainas teikti;

c) paaiškinimus apie nepaprastas oro atmainas ir apsireiškimus skelbti;

d) oro atmainų statistikos žinias rinkti ir jų periodus nustatyti.

3. Laikinai metereologijos stoties etatus nustato Švietimo Ministerija sąmatos keliu.

 

D-ras K. Grinius

Ministeris Pirmininkas

K. Bizauskas

Švietimo Ministeris.

 

Kaunas, 1921 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Antanas Žmuidzinavičius, Gruodžių ir Kolupailų šeimos plaukia laivu į Tilžę. Antroje eilėje penktas iš kairės – hidrologas Steponas Kolupaila, rūpinęsis meteorologijos stočių steigimu Lietuvoje. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Meteorologijos stotis“, Vyriausybės žinios, nr. 72, 1922 m. spalio mėn. 28 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25180&seqNr=1