1921 m. rugsėjo 4 d. | Prancūzai interesuojasi Klaipėda

Klaipėdoj buvo atvykęs Prancūzų Užsienio prekybos komisijos pirmininkas deputatas Leonas Gerald, kuris dabar keliauja po Pabaltjūrio valstybes. Jis apžiūrėjo vietos pramonės ir uosto įmones.

KLAIPĖDA (Elta). Rugpiūčio 30 d. Klaipėdoj buvo atvykęs Prancūzų Užsienio prekybos komisijos pirmininkas deputatas Leonas Gerald, kuris dabar keliauja po Pabaltjūrio valstybes. Jis apžiūrėjo vietos pramonės ir uosto įmones. Visų profesijų sąjungų atstovai paraiškė jam per Prekybos Rūmų pirmininką savo pageidavimus dėl Klaipėdos krašto ekonominių būtinų reikalų ir įteikė jam Klaipėdos krašto savarankiškumo rezoliuciją, kuri jau pirm kurio laiko buvo pranešta Vyriausiam Komisarui. Gerald žadėjo palankiai atstovaut Klaipėdos krašto pageidavimams atatinkamoj vietoj.


1921-aisiais vis svarbesniu darėsi klausimas, o kas bus su Klaipėdos kraštu. Atskirtas nuo Vokietijos ir perduotas administruoti Prancūzijai, didelio šios šalies intereso jis lyg ir nesulaukė. Lietuvoje buvo tikimasi, kad kraštas bus atiduotas Lietuvai ir bijota, kad Prancūzija nenuspręstų paremti Lenkijos ir atiduoti kraštą jai. Todėl kiekvienas prancūzų politikų vizitas į Klaipėdą sulaukdavo dėmesio.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Prancūzijos kariai Klaipėdoje 1920 m. Fotografija iš Severino Vaitiekaus knygos ,,Lietuvos žvalgyba 1918 – 1940 metais. Veidai ir vaizdai, Vilnius, 2019, p. 117.


Šaltinis: Laisvė,  1921  09 04, p. 1

Prieiga internete https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111198