1921 m. rugsėjo 6 d. | Prof. Niemi apie Lietuvą

Aš čia todėl paliečiau Alandų klausimą, kad jis man labai primena Vilniaus klausimą. Objektingai sprendžiant Lietuva turi būtinai laimėti, kadangi ji turi visas istorines ir juridines teises į Vilnių. Reikia tik, kad visi lietuviai, kaip vienas vyras, uoliai aktingai dirbtų ir griežtai reikalą gintų. Kas nieko nesiryžta, tas pralaimėja.

Aukštai visų suomių gerbiamas prof. Niemi, garsus Baltijos tautų liaudies poezijos rinkėjas ir žinovas, jau nuo senai pažįstąs lietuvių tautą, išdėstė pasikalbėjime su Jūsų bendradarbiu šias mintis apie Lietuvą:

Vilnius – Alandų salos

„Nuo pat pradžios aš labai domėdamasis sekiau lietuvių tautos nepriklausomybės siekimą. Toliau stovint nuo Lietuvos gyvenimo, man atrodė, jog tai bus lengviau pasiekta. Čia iš tolo Lenkų pavojus ne atrodė toks didelis, kaip paskui ištiktųjų pasirodė, aš maniau, kad 1919 m. išėjus iš Lietuvos vokiečių okupacijos kariuomenei, kuriamasai nepriklausomybės darbas eis tvirta normalia vaga. Tačiau lenkų luomo nusistatymas Lietuvoje sudarė matomai to pavojo, kurs ir dabar tebegresia.

Sunkiais laikais pradėjo gyventi Lietuva nepriklausomu gyvenimu. Metas po pasaulinio karo – tai atšiaurus egoistinių interesų siekimo metas. Tai reiškia ir valstybių santikiuos. Ir mums, suomiams, teko tai patirti. Kas galėjo, sakysim, manyti, kad švedai pasirodys mums toks kaimynas, kaip ištikrųjų pasirodė, iškeldami Alandų salų klausimą. Juk švedų visuomenė Suomiuos tikino, kad mums Švedija tai tikras „Mutterlandas“. O tačiau toji tariamoji „motina“ pareiškė pretenzijų į integralinę Suomijos dalį – Alandų salas. Tos pretenzijos nebuvo nei juridiniai nei istoriniai pamatuotos: Alandų salos visuomet priklausė Suomijai ir niekumet – Švedijai: net ir tuo metu, kai visa Suomija priklausė Švedams, Alandų salos vis buvo laikomos prie Suomijos. Tik karo metu Švedai ėmė didelėmis lėšomis varyti užsieny propagandą dėl Alandų salų prijungimo Švedijai.

Suomiai, tikrai žinodami savo teisę, laikėsi ramiai ir pagaliau Alandų klausimas buvo išspręstas Suomių naudai. Ką galėjo duoti priešingas išsprendimas – aišku, pasižiūrėju[s] į žemėlapį. Alandų salos yra tolimesnis Suomijos sausumos tęsinys, archipelagas, nuo Švedijos gi jos atskirtos plačiu jūrų ruožtu.

Aš čia todėl paliečiau Alandų klausimą, kad jis man labai primena Vilniaus klausimą. Objektingai sprendžiant Lietuva turi būtinai laimėti, kadangi ji turi visas istorines ir juridines teises į Vilnių. Reikia tik, kad visi lietuviai, kaip vienas vyras, uoliai aktingai dirbtų ir griežtai reikalą gintų. Kas nieko nesiryžta, tas pralaimėja“.

[…]

Aukustis Niemis. Tilžė, 1912 m.


Šaltinis: „Prof. Niemi apie Lietuvą“, Vilnius, nr. 200 (214), 1921 m. rugsėjo mėn. 6 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB1F8010E5?exId=99784&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://museovirasto.finna.fi/