1921 m. sausio 12 d. | Nori senato

Ypač tokio senato nori nusibankrutijusi Yčo-Voldemaro-Smetonos kompanija, kurie neturi žmonėse jokio pasitikėjimo ir negalėjo pravesti nei vieno savo atstovo į Steigiamąjį Seimą.

Lietuvos atžagareiviai pradeda agituoti už senatą, arba augštesniuosius parliamento rūmus, kokius dabar lenkų ponija įsitaisė.

Lietuvos senatas turėtų susidėti iš Lietuvos ponų. Jis turėtų sedėti augščiau parliamento ir daboti, kad parliamentas neišleistų kartais nepatinkamo ponams įstatymo. Jeigu, pavyzdžiui, parliamentas išleidžia įstatymą konfiskuoti visas ponų žemes, tai tas įstatymas da negali įneiti, jeigu senatas jam nepritars.

Ypač tokio senato nori nusibankrutijusi Yčo-Voldemaro-Smetonos kompanija, kuri neturi žmonėse jokio pasitikėjimo ir negalėjo pravesti nei vieno savo atstovo į Steigiamąjį Seimą.

A. Smetona. 1934 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Nori Senato, Keleivis, nr. 2 (Metai: XVI), 1921 m. sausio 12 d., p. 2.

Prieiga internete: http://www.spauda.org/keleivis/archive/1921/1921-01-12-KELEIVIS.pdf