1921 m. sausio 15 d. | Dar apie dinamitą trupučiuką

Kaunas sausio mėn. 15 d. Neseniai Kaune netikėto grobio rasta. Pagauta, taip sakant, <Centralinis komunistų propagandos, technikos, literatūros biuras ir sprogstamosios medžiagos sandėlis visai partijai Lietuvoj>. Tame sandėly kol kas būta: apie 15 pūdų bolševikiškos <literatūros> (kaip antai, <Kareivių Tiesa>, <Tiesa>, <Borba>, atsišaukimai, brošiūros).

Kaunas sausio mėn. 15 d. Neseniai Kaune netikėto grobio rasta. Pagauta, taip sakant, <Centralinis komunistų propagandos, technikos, literatūros biuras ir sprogstamosios medžiagos sandėlis visai partijai Lietuvoj>. Tame sandėly kol kas būta: apie 15 pūdų bolševikiškos <literatūros> (kaip antai, <Kareivių Tiesa>, <Tiesa>, <Borba>, atsišaukimai, brošiūros). Jų tarpe rados ir apie 4 pūdus rusų bolševikų <literatūros> – <Pravda>, <Biednota> ir <Derevenskaja Žizn>, kurie jau nieku būdu nėra gaminti nei Lietuvoj, nei Berlyne; trys dėžės dinamito apie 30 svarų svorio kiekviena; apie 30 neužpildytų lietuviškų pasų blankų; bikfordo šniūras su prietaisais padegimui, šoviniai, rankinės granatos. Kiek seniau buvo pranešta apie panašaus inventoriaus radimą Šiauliuose ir vėltame pat Kaune. […] Bet nuostabus dalykas, kad panašių turtų beveik vienu ir tuo pačiu metu buvo sumedžiota ir Latviuose, ir kiek toliau, pagaliau ir Vilniuj. […]

Vilniaus laikraščiai (Vilenskoje Slovo ir kt) praneša, kad tos organizacijos centras randasi Minske. Jeigu iš tikrųjų taip yra, jeigu jų žinios teisingos, tai reikėtų manyti, kad ta organizacija gyvuoja ne be Rusų Valdžios žinios. […] O Rusai dabar šitiek pastangų deda, kad įtikinti pasaulį, kad jais galima pasitikėti![…] Tat Rusų Valdžios organai turėtų pasirūpinti, kad tokios organizacijos nesudarytų bereikalingų nesusipratimų ir negadintų santykių. Tuo labiau, šios medžiagos gabenimas į Lietuvą tiesioginiai eina Lenkų imperialistų naudai.


Šaltinis: Dar apie dinamitą trupučiuką, Lietuva, nr. 12 (579), 1921 m. sausio 16 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64651&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000832931?exId=113800&seqNr=1