1921 m. sausio 16 d. | Lietuvių meno paroda Rygoje

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos Valdyba yra gavusi iš Latvių Švietimo Ministerijos Meno Departamento kvietimą įrengti Rygoje Lietuvių Meno parodą, eilę koncertų ir paskaitų, kad tuo būdu duoti progos latvių menininkam ir visuomenei arčiau pažinti mūsų meno kūrybą.

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos Valdyba yra gavusi iš Latvių Švietimo Ministerijos Meno Departamento kvietimą įrengti Rygoje Lietuvių Meno parodą, eilę koncertų ir paskaitų, kad tuo būdu duoti progos latvių menininkam ir visuomenei arčiau pažinti mūsų meno kūrybą.

Mūsų menininkai per Lietuvių Meno Kūrėjų Draugiją pilnai tam pritardami yra pasiryžę pasinaudoti tokiu maloniu kvietimu ir proga kad arčiau susispažinus su latvių menininkais ir jų meno žygiais.

Dėl to Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos Valdyba šiuo kviečia visus menininkus – plastikus dalyvauti rengiamoje parodoje savo kuriniai kuriuose reikalinga atsiūsti Draugijos buveinėn (Kaunas Maironio g. 3 Nr.) ne vėliau sausio 25 d. š. m. Surinktieji ir jau sutvarkyti eksponatai turi būti išgabenti iš Kauno ne vėliau sausio 30 dienos.

Parodos „Juri“ sudaro keturi menininkai – PETRAS KALPOKAS. Justa VIENOƵINSKIS, Adomas VARNAS ir Antanas ZMUIDZINAVICIUS – pačių menininkų – plastikų išskyrti.

Parodos rengėju ir Vedėju Valdyba yra paskyrusi menininką Vilių JOMANTĄ prie kurio prašom kreiptis visais parodos reikalais Draugijos bute kasdien nuo 10 iki 12 val. dienos.

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos Valdyba

Fotoatvirukas. Ryga. Panorama. XX a. 4 deš. Vytauto Didžiojo karo muziejus


Šaltinis: Laisvė, nr. 12 (II metai), 1921 m. sausio 16 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1B0000658346

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/190000016437767?s_id=vLXg80LSVLUWSpi8&s_ind=516&valuable_type=EKSPONATAS