1921 m. sausio 17 d. | Steigiamasis Seimas sugrįžo į darbą visos sudėties

Steigiamasis Seimas ištikus tėvynei pavojun, kuriam laikui pertraukęs plenumo posėdžius, vėl šiandie pradeda savo darbuotę. Jei paprastomis gyvenimo sąlygomis parlamento darbuotės pradžia ar pabaiga turi didelės reikšmės, tai juo didesnės reikšmės turi įgauti ši diena.

Steigiamasis Seimas ištikus tėvynei pavojun, kuriam laikui pertraukęs plenumo posėdžius, vėl šiandie pradeda savo darbuotę. Jei paprastomis gyvenimo sąlygomis parlamento darbuotės pradžia ar pabaiga turi didelės reikšmės, tai juo didesnės reikšmės turi įgauti ši diena. Per tą nors ir trumpą Seimo plenumo darbuotės sustabdymą tiek mūsų pergyventa, tiek iškentėta, tiek sunkaus nuliūdimo valandų ir laimėjimų turėta! Teks patiekti pereitų dienų apyskaita, padaryti išvadų ir pritaikinti gyvenimo kūrybą prie naujų aplinkybių ir naujai iškeltų reikalavimų. Per tą laiką pribrendo visa eilė reikalų taip vidaus politikoj, krašto tvarkyme, krašto gynime, taip ir užsienių politikoje į kuriuos teks duoti šiokį ar tokį atsaką. Juoba ši Steigiamojo Seimo sesija indomi bus, kad tur būti jai svarstyti mūsų biūdžetas. Ir tokioj plotmėje biudžetas svarstomas bus bene tik pirmą kartą mūsų valstybėje.


Seimo nario kun. Mykolo Krupavičiaus siūlymu, vykstant aktyvioms kovoms su į Lietuvą įsiveržusiais Lenkijos kariuomenės daliniais, vadovaujamais Liucijano Želigovskio, spalio 25 d. Steigiamasis Seimas paskelbė laikinai stabdantis savo veiklą. Vadovaujant Prezidentui ir Seimo pirmininkui Aleksandrui Stulginskiui, suburtas Mažasis Seimas, kurį be jo sudarė dar 6 žmonės. Kiti Seimo nariai išsiskirstė po Lietuvą siekdami suburti tautą grėsmingomis aplinkybėmis. Padėčiai normalizavusis ir pasirašius laikinas paliaubas, kurias įsipareigojo prižiūrėti Tautų Sąjungos kontrolės komisija, 1921 m. sausio 8 d. paskelbta, kad sausio 17 d. įvyks visos sudėties Seimo posėdis.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus  muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Steigiamojo Seimo valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų partijų nariai 1922 m. Kauno Rotušėje. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Steigiamojo Seimo posėdžius pradedant, Lietuva, nr. 13 (580), 1921 m. sausio 18 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64652&seqNr=1