1921 m. sausio 18 d. | Žiburėlis

Kaune Sausio 18 d. įvyko „Žiburėlio“ narių susirinkimas. Prieš karą kiek Rusų valdžia leido, įsikūrė Vilniuje „Žiburėlio Draugija“ šelpti Lietuvius nelaisvius.

Kaune Sausio 18 d. įvyko „Žiburėlio“ narių susirinkimas. Prieš karą kiek Rusų valdžia leido, įsikūrė Vilniuje „Žiburėlio Draugija“ šelpti Lietuvius nelaisvius. Buvo jau ir skyrių įvesta Marijampolėje, Šiauliuose ir Kaune. Karui prasidėjus vaidybos kaikurie nariai buvo priversti Lietuvą apleisti. Dabar išnaujo organizuojasi. „Žiburėlis“ šelpia vien tuos moksleivius, kurie nepripažįsta Katalikų Bažnyčios.

Gabrielė Petkevičiūtė-Bitė, viena iš „Žiburėlio“ draugijos iniciatorių. Lietuvos albumas. Kaunas, 1921 m.


Šaltinis: Draugas, nr. 54 (Country Edition, Metai-Vol. VI), 1921 m. kovo 5 d., p. 1.

Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1921_reg/1921-03-05-DRAUGAS-i5-8.pdf