1921 m. sausio 2 d. | Žinios iš Vilniaus

Lenkų socialistai savo nusistatymu Vilniaus klausime maža kuo skiriasi nuo paprastųjų tautininkų. Susirinkime sausio 2 dieną jų kalbėtojai tiesiog nurodė, jog jų partija Vilniaus Seime balsuosianti už prijungimą Vilniaus prie Lenkijos.

[…] Lenkų socialistai savo nusistatymu Vilniaus klausime maža kuo skiriasi nuo paprastųjų tautininkų. Susirinkime sausio 2 dieną jų kalbėtojai tiesiog nurodė, jog jų partija Vilniaus Seime balsuosianti už prijungimą Vilniaus prie Lenkijos: apie jokią federaciją, kantonus, tarimąsi su „Kaunu“ vyriausybe jau nebuvo nė minėta. O juk neseniai dar, tik per Kalėdas, šitoki jų nutarimai buvo apskelbti ju laikraštį „Przełom“. Tiesa, tame susirinkime jie nė geru, nė piktumu nepaminėjo lietuvių ir Lietuvos. Iš to matyt, kad jie vis gi ne endekai. Bet ne visuomet ir jiems taip sekasi. Pereitą sekmadienį savo laikrašty „Przełom“ jie išdėstė pasikalbėjimą su lietuvių socialistu-demokratu S. Kairiu ir, išdėstė gana rimtai, jie neiškentė, kad nepridėjus vieno mažmožio, kuris dalyko bemaž ko visai nepaliečia, o kuriuo stengiamasi tik pasityčioti iš lietuvių. Bet tai reti jų iškrypimai, o aplamai imant, ir savo ir savo pasielgimais jie mums sukalbamesni už endekus.

Vilnius ir jo apylinkės. Vilnius. Vaizdas į Antakalnį. Fotografas J. Bulhakas. XX a. pirma pusė.


Šaltinis: „Žinios iš Vilniaus“, Vilniaus garsas, nr. 2 (33), 1921 m. sausio 12 d., p. 7 – 8.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000414193?exId=60515&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/en/item/2021803/C130000499980