1921 m. sausio 25 d. | Rikiuotės skyrius

Aplankęs Šančiuose ir Panemunėje esančias kariuomenės dalis, Armijos Vadas rado: Visose dalyse, išimant Baltgudžių batalioną, maistas nekoks. Tas dalinai pareina nuo produktų kokybės, dalinai nuo nemokėjimo pagaminti, –  neprityręs virėjas ir gerus produktus sugadina. Šio trūkumo priežastimi skaitau dalių vadų nesidėjimą.

Š. m. sausio mėn. 20 d. aplankęs Šančiuose ir Panemunėje esančias kariuomenės dalis, Armijos Vadas rado:

Visose dalyse, išimant Baltgudžių batalioną, maistas nekoks. Tas dalinai pareina nuo produktų kokybės, dalinai nuo nemokėjimo pagaminti, –  neprityręs virėjas ir gerus produktus sugadina. Šio trūkumo priežastimi skaitau dalių vadų nesidėjimą. Įsakau rimtai kreipti dėmesį kareivių maitinimą ir padaryti toje srityje viską, kas tik galima. Armijos Intendantui, produktus išdavinėjant, vengti vienodumo. Vienose dalyse matosi vien žirniai, kitose gi vien tiktai kruopos. Išduodamuose lašiniuose esama daug druskos, priskaitomos į grynų lašinių svorį. Silkės pasitaiko visai sausos. Įsakau daboti, kad ateityje to nebūtų. Daug kareivių neturi diržų ir kojom tvarsčių. Intendanto pranešimu, Baltgudžių batalionui gruodžio mėnesį buvo išduota 400 tvarsčių, gi kareiviai jais neaprūpinti. Bataliono vadui pranešti man kame priežastis. Tas pats ir su diržais. Už valdžios turto išaikvojimą yra nustatyta išieškoti ir jeigu iš kaltininko neišieškota – atsako dalies vadas; šito ir laikysiuos.

Armijos intendantui įsakau dalis, kad pačiam asmeniniai įsitikinti trūkumuose, o dalių vadams eiti intendanturai pagelbon tiksliu valdžios turto prižiūrėjimu.

Užsiėmimai visose dalyse vedami taisyklingai.

Visoms dalims įsakau išreikalauti užrašų knygučių.

Pasirašė Krašto Apsaugos Ministeris ir e. Vyriausiojo Kariuomenės Vado Pareigas Pulkininkas Leitenantas Žukas

 

Armijos Vadas Generolas Žukauskas

 

Generalinio Štabo Viršininkas Pulkininkas Kleščinskas

 

Su originalu sutinka:

Krašto Apsaugos Ministerio

Kanceliarijos Viršininkas

Kapitonas KUBILIUS.

 

Šaulių rinktinės rikiuotė. Panemunė, Kaunas, apie 1927-1928 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Rikiuotės skyrius, Įsakymas Kariuomenei, nr. 21, 1921 m. sausio 25 d., p. 1–2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004337676