1921 m. sausio 3 d. | Lietuvos Katalikų Kongresas Kaune

Sausio 3 dieną mišiomis katedroje prasidėjo Kaune lietuvių Katalikų Kongresas. Dalyvauja Kauno žymesnioji katalikų inteligentija ir provincijos katalikų visuomenės veikėjai.

Sausio 3 dieną mišiomis katedroje prasidėjo Kaune lietuvių Katalikų Kongresas. Dalyvauja Kauno žymesnioji katalikų inteligentija ir provincijos katalikų visuomenės veikėjai. Pirmininkauti išrinkti kun J. Staugaitis, kun. A. Grigaitis, Seinų vyskupijos oficialas, Liudas Noreika advokatas ir B. Mastauskas, Amerikos lietuvių katalikų atstovas. Pagarbos pirmininkas – Kauno arkivyskupas Pranciškus Karevičius.

Pirmą dieną tapo išklausyti pasveikinimai nuo įvairių asmenų ir organizacijų – gyvu žodžiu pasakyti ir raštu parašyti arba telegramomis išreikšti. Įdomesni sveikinimai šie: Čekų-slovakų tautinė partija reiškia lietuviams katalikams simpatijų ir pasisekimo laimėt katalikiškų ir tautinių teisių.– Gudų kunigas Cikola kalba gudiškai. Jis tikrai išreikšiąs gudų katalikų linkėjimus.[…]

Antrą dieną skaitė kun. Tumas savo referatą „Katalikų veikimas Lietuvoje senaisiais laikais.“

Sudaromos septynios komisijos: 1) švietimo, 2) spaudos, 3) katalikų veikimo, 4) kooperacijos, 5)  sumanymų, 6) informacijų apie kongreso darbus ir 7) labdarybės.

Kun. J. Vailokaitis Centro veikimo pirmininkas, daro pranešimą apie veikimą. Atpasakoję Centro įkūrimo istoriją, kalbėtojas nurodo, jog centro uždaviniu yra – vienyti, taikyti ir gavinti katalikiškąsias organizacijas. Visas jo veikimas reiškėsi per organizacijas, kurių Centrui dabar priklauso 20. Taigi Centro ir veikimą reikia vertinti tų organizacijų darbu. Centras yra betarpiai užmezgęs santikius su Amerikos lietuviais katalikais. Viso posėdžių Centro padaryta 45, dalyvaujant organizacijų atstovams. – Tai tiek nuveikta per Pirmųjų Dviejų dienų posėdžius.

Pranciškus Karevičius – profesorius, kunigas, vyskupas, vienuolis marijonas, lietuvybės platintojas.


Šaltinis: „Lietuvos Katalikų Kongresas Kaune“, Vilniaus garsas, nr. 2 (33), 1921 m. sausio 12 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000414193?exId=60515&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Pranci%C5%A1kus_Karevi%C4%8Dius.jpg