1921 m. sausio 4 d. | Mobilizacijos skyrius

Visi vyrai, gimusieji 1901 m. ir išėjusieji mokslą nemažiau 4 kl. Gimnazijos, mobilizuoti sulig Steigiamojo Seimo priimto įstatymo 1920 m. spalių m. 20 d. faktiniai ėjusieji mokslą dienoje mobilizacijos paskelbimo ir dėl įvairių priežasčių, nepatekusieji karo mokyklon, laikinai atleidžiami iš kariuomenės mokslo tęsimui.

Visi vyrai, gimusieji 1901 m. ir išėjusieji mokslą nemažiau 4 kl. Gimnazijos, mobilizuoti sulig Steigiamojo Seimo priimto įstatymo 1920 m. spalių m. 20 d. faktiniai ėjusieji mokslą dienoje mobilizacijos paskelbimo ir dėl įvairių priežasčių, nepatekusieji karo mokyklon, laikinai atleidžiami iš kariuomenės mokslo tęsimui.

Paliuosiuotieji privalo užsiregistruoti Komendantūrose, kurių regione apsigyvens.

Priimti karo mokyklon ir pašalinti iš mokyklos po gruodžio m. 23 dienos, kaipo netinkantieji būti karininkais, neatleidžiami. […]

Iš mobilizuotų puskarininkių, sulig Steigiamojo Seimo priimto įstatymo 1920 m. spalių mėn. 15 d. dalies Vado, bei Viršininko nuožiūra paliuosuoti neapribuotam laikui atostogoms iki 50 % esančių dalyse, bei įstaigose sulig sąrašo. Paliuosuojami be algos ir pašalpos iš valdžios.

Valdiškus drabužius ir amuniciją atimti.

Neturintieji nuosavų drabužių vyksta su palydovais ir armatūros sąrašais iki komendantūrų. Komendantai valdišką turtą paliuosuotųjų puskarininkių gražina dalims.

Paliuosavimą pradėti sausio mėn. 2 d., baigti vasario mėn. 1 d. 1921 m. Prie paliuosavimo likusiųjų pasiruošti kovo mėn 1 d.

Paliuosuoti užsiregistruoja komendantūrose, kurių regione apsigyvens.

Tolimesnį paskirtos puskarininkių mobilizacijos vykdymą grįžtantiems iš belaisvės, bei užrubežio, gyvenantiems užrubežy puskarininkiams sustabdyti. Gyvenusius Lietuvos valdomoj teritorijoj puskarininkius dienoj mobilizacijos paskelbimo ir nestojusius iki gruodžio mėn. 23 d., skaityti laikinai paliuosuotais iš Etapo Skirstymo punkto ir traukti atsakomybėn už nestojimą dėl paskelbtos mobilizacijos. […]

Pasirašė Krašto Apsaugos Ministeris Pulkininkas Leitenantas Žukas

E. p. Vietinės Kariuomenės Brigados Vado Majoras Merkys

Su originalu sutinka:

Krašto Apsaugos Ministerio

Kanceliarijos Viršininkas

Kapitonas KUBILIUS.


Šaltinis: Mobilizacijos skyrius, Įsakymas Kariuomenei, nr. 2, 1921 m. sausio 4 d., p. 1–2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004337676