1921 m. sausio 6 d. | „Kaunas“ ir „Kovno“?

Laikinoji Lietuvos sostinė oficialiai vadinas „Kaunas.“ Bet užsienių spaudoj, taip pat nekuri dalis spaudos ir Lietuvoj („Litauische <…>“, „Echo“ ir k.) ir pirkliai savo susirašinėjimuose vartoja dar iš rusų imperijos malonią liekaną „Kovno“.

Laikinoji Lietuvos sostinė oficialiai vadinas „Kaunas.“ Bet užsienių spaudoj, taip pat nekuri dalis spaudos ir Lietuvoj („Litauische <…>“, „Echo“ ir k.) ir pirkliai savo susirašinėjimuose vartoja dar iš rusų imperijos malonią liekaną „Kovno“. Dagi valdžios įstaigos negali nuo to atsikratyti. „Elta“ perduoda į užsienį žinias ne iš Kauno, bet iš „Kovno“. Telegrafo stotis siuntinėja Telegramas taip pat iš „Kovno“.

Manau, nebūtų sunkiau, užsienį informuoti, kad Lietuvos laikinoji sostinė dabar vadinas „Kaunas“; reiktų daryti atatinkamus žygius, kad Lietuvos piliečiai ir nelietuviai vartotų savo susirašinėjime, spaudoj ir skelbimuose lietuvių pavadinimą.

Tautietis

Kauno miesto senamiestis. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Laisvė, nr. 4 (II metai), 1921 m. sausio 6 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1B0000658346