1921 m. sausio 7 d. | Neblogos tarnystės

Tas matyti iš kai kurių tarnautojų gyvenimo. Vieni nemažai sriaubia ir karštai myli buteliuką, o kiti jau ir savus arklius turi. O juk mūsų geležinkeliai dar taip jauni.

Girdėties, rašo kauniškė Laisvė, kad geros geležinkelininkų tarnystės Lietuvoje, ypač ūkio dalyje. Tas matyti iš kai kurių tarnautojų gyvenimo. Vieni nemažai sriaubia ir karštai myli buteliuką, o kiti jau ir savus arklius turi. O juk mūsų geležinkeliai dar taip jauni.

Indomu, iš kur taip puikiai gyvenasi. Rodos, kad algos visur nuo 700 auks. ligi 1,400 auk. Žmogus iš algos gyvendamas vos galus su galais suvedi, o čia, žiūrėk, jau ponais palieka.

Ar nevertėtų valstybės kontrolei daugiaus akis į tai kreipti.

Kauno geležinkelio stotis. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Draugas, nr. 5 (Country Edition, Metai-Vol. VI), 1921 m. sausio 7 d., p. 1.

Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1921_reg/1921-01-07-DRAUGAS-i5-8.pdf