1921 m. sausio 9 d. | Kauno miesto gyventojams įsakymas

Visi nešvarumai turi būti išvežami už miesto į Miesto Valdybos nurodytas vietas (už Slabados ir už Šančių). Draudžiama versti ir pilti bet kokie nešvarumai miesto rajone ir nenurodytose Miesto Valdybos vietose. Nešvarumų suvertimo vietose privalo būti tam tikros lentelės su aiškiais parašais.

Remiantis Milicijos įstatymo § 25, šiuo įsakoma visiems Kauno Miesto ir priemiesčių gyventojams:

1) Švariai laikyti namus, kiemus ir gatves, kad juose nebūtų purvo, mėšlų ir kitų puvančių daiktų. Šaligatviai (trotuarai) pavasarį ir rudenį turi būti valomi nuo purvo, o žiemą nuo sniego ir ledo. Valymas privalo būti atliktas nevėliau 6 valandą ryto vasarą, ir 7 valandą ryto žiemą.[…]

3) Išeinamosios vietos (klozetai) sąšlavų, pamazgų ir mėšlų duobės privalo būti gerai uždaromos, švariai laikomos ir savu laiku išvalomos.

4) Visi nešvarumai turi būti išvežami už miesto į Miesto Valdybos nurodytas vietas (už Slabados ir už Šančių). Draudžiama versti ir pilti bet kokie nešvarumai miesto rajone ir nenurodytose Miesto Valdybos vietose. Nešvarumų suvertimo vietose privalo būti tam tikros lentelės su aiškiais parašais. Nešvarumams vežioti statinės privalo būti germetiškai uždarytos, visos užregistruotos Miesto Valdyboj ir turėti savo Nr, ir savininko pavardę.[…]

6) Draudžiama teršti šuliniai, šaltiniai ir upeliai. Šuliniai ir šaltiniai, kuriais naudojasi daugelis žmonių, – privalo turėti bendrą prirakintą kibirą. Savais kibirais semti iš jų vanduo draudžiama.[…]

9) Jeigu kieno nors bute kas suserga limpama liga – buto savininkas ir valdytojas privalo tuojau pranešti apie tai milicijai, kuri praneša apie tai Miesto Valdybos Sanitarijos Skyriui. Gydytojai ir felčeriai apie kiekvieną susirgimą limpama liga privalo tiesiog Miesto Valdybos Sanitarijos Skyriui.

10) Draudžiama priešintis daromai buto dezinfekcijai arba išvežimui, reikalui esant ir Miesto Gydytojui įsakant, ligonio į ligoninę.[…]

12) Draudžiama visoki ligų užkalbėjimai, gydymas naminiais vaistais, įvairiomis žolėmis ir gydymas kitais panašiais būdais, jeigu už gydymą imama iš ligonies atlyginimas pinigais, daiktais ar maisto produktais.

15) Visi, nepildantieji šio įsakymo, bus baudžiami, remiantis Milicijos Įstatymo § 26 administratyviniu keliu ligi 5,000 auks. pinigine pabauda arba areštu ligi 1 mėnesio.

(pas.) Morkus

Kauno Miesto Apskrities Viršininkas

(pas.) Dr. Abraitis

L. e. p. Kauno Miesto Gydytojo

Kaunas, 1920 m. gruodžio 2 d.

Kauno geležinkelio stotis. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kauno Miesto Gyventojams Įsakymas, Lietuva, nr. 6 (573), 1921 m. sausio 9 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076