1921 m. spalio 10 d. | Dr. Eretas Suomijoje

Lietuvos Telegramų agentūros direktoris D-ras Eretas spalių 10 d. aplankė Suomių Ministerį Pirmininką ir Užsienių Reikalų ministerį.

ELSINKAI (Elta). Lietuvos Telegramų agentūros direktoris D-ras Eretas spalių 10 d. aplankė Suomių Ministerį Pirmininką ir Užsienių Reikalų ministerį. Suomių laikraštis ,,Italehti“ paskelbė pasikalbėjimą su juo apie Lietuvos padėtį. (,,Notisbyrau“).


1921-aisis mezgantis artimesniems kontaktams tarp jaunų nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Suomijos, Helsinkyje lankėsi ne vienas ryškus Lietuvos visuomenės veikėjas. ,,Laisvėje“ talpintoje žinutėje galima pastebėti žymaus žurnalisto Juozo Ereto (tikr. Joseph Everatt), naujienų tarnybos ELTA direktoriaus pastangas sudominti Suomijos politikus Lietuvos reikalais.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Helsinkio geležinkelio stotis, XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Laisvė,  1921 10 13, p. 2

Prieiga internete https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111230