1921 m. spalio 11 d. | Ar į Marsą važiuoti?

Šių metų rugp. 1 d. Vidaus Reikalų Ministerijos aplinkraščių, kuriuo moteriškė, Lietuvos pilietė, ištekėjusi už svetimšalio piliečio, nustoja Lietuvos pilietybės ir su ja rišamų teisių, nors būtų priešinga tam, o įgyja savo vyro pilietybės teises.

Laikinosios Lietuvos Valstybės Konstitucijos 15 § einant, visi Lietuvos piliečiai, – vis tiek kurios lyties, tautybės, tikybos, – yra lygūs įstatymams. Taip bent parašyta Vyriausybės Žiniose.

Gyvenime visai kas kita. Šių metų rugp. 1 d. Vidaus Reikalų Ministerijos aplinkraščių, kuriuo moteriškė, Lietuvos pilietė, ištekėjusi už svetimšalio piliečio, nustoja Lietuvos pilietybės ir su ja rišamų teisių, nors būtų priešinga tam, o įgyja savo vyro pilietybės teises.

Konstitucijai lygūs visi, ir ištikrųjų turėtų taip būti. Bet taip tik yra ant popierio, o tikrai vaduojamasi keistu ir atgyvenusiu rusų įstatymu, įvi[l]ktų aplinkraščio, formon paliekančio moterę pasekmių rusų įstatymų rėmuose.

Tiek to… Turbūt jau taip reikia. Bet pasakykit meldžiamieji, kas liekti tai moterei Lietuvos pilietei kuri tekėdama nepriėmė svetimšalio vyro pilietybės, nenorėjo, o vyras ją pametęs išsmuko į savo tėviškę nedavęs jai persiskyrimo? Kalbamuoju aplinkraščiu iš jos reikalaujama nacionalinio paso ir tik tuomet Ministerija leis Lietuvoje laikinai gyventi. Lengva pasakyti įsigyti pasą, bet kokiu būdu? Nepriėmus Lietuvos pilietei svetimšalio vyro pilietybės, kita valstybė nepriima į savę, o Lietuvos Respublika varo lauk. Kur-gi dingti? Ar į Marsą važiuoti, ar ką? Ir ištikrųjų taip yra ir daug tokių Lietuvos piliečių yra ir bus.

Dektinių Jonas.

Vestuvinė fotografija. Fotografas Jankelis Trakmanas. Panevėžys, XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Ar į Marsą važiuoti?“, Lietuvos balsas, nr. 72, 1921 m. spalio mėn. 11-12 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0000492579?exId=209587&seqNr=3