1921 m. spalio 16 d. | Žuvusiems dėl laisvės paminklo atidengimas

Š. m. spalių 16 d. Kaune įvyko paminklo žuvusiems dėl tėvynės laisvės atidarymo iškilmės.

Š. m. spalių 16 d. Kaune įvyko paminklo žuvusiems dėl tėvynės laisvės atidarymo iškilmės.

<…>

Skirtąją valandą karo kapelionas žuvusiems dėl tėvynės laisvės prie paruošto aikštelės vidury aukuro atlaikė gedulingas pamaldas. Pamaldų metu karo orkestras grojo Talat Kelpšos gedulingą maršą. „Libera“ giedojo Starkaus vedamas operos choras.

Po pamaldų e. Valst. Prezidento pareigas einantis A. Stulginskas nuėmė nuo paruoštojo paminklo maršką. Paskui Mačiulis-Maironis. Dvasišk. Seminarijos rektorius pasakė trumpą žodį, paminėjęs, jog Kristaus žodžiais „nėra didesnės, kaip paaukuoti gyvybę dėl brolio savo“ ir kad tiems paaukavusiems dėl tėvynės laisvės, dėl viso labo savo gyvybę paminėti statomas šis paminklas. Sakė dar jis, jog tie, žuvusieji, nėra tikrai žuvę, o per amžius gyvena atminty ir stiprina mūsų dvasią, liepia ir mus eiti jų eitais keliais sieti ir pasiekti jų siektojo kelio,

Po to Mačiulis Maironis pašventino paminklą, o organizacijų ir įvairių įstaigų atstovai (Kr. Aps. Ministerijos, Seimo ir daug kitų) sudėjo vainikus. Vaikinų buvo labai daug, visą paminklą nukabino. Be to, apie patį paminklą apjuostas ilgas gyvų gėlių vainikas.

Toliau iš paruoštos tribūnos į surikiuotus čia pat karius ir į minią kalbėjo e. Prezidento pareigas, St. Seimo Pirmininkas A. Stulginskas, nurodęs, jog laisvės siekiant ir savo valstybę kuriant reikia sudėtį brangių, nes kraujo, aukų, kad Lietuvos valstybė aukomis sukurta, bet dar nepabaigta kurti, kad gal ir dar nemaža reikės pasiryžimo ir aukų, tad šiandien statomasis pasiaukavusiems dėl visų laisvės paminklas mums visad turi priminti atliktąsias kovas ir stiprinti mūsų dvasią tolesniems žygiams.

<…>


Kaune, Karo muziejaus sodelyje buvo atidengtas skulptoriaus Juozo Zikaro ir architekto Vladimiro Dubeneckio sukurtas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“. Paminklas buvo sumūrytas iš lauko riedulių, atvežtų iš nepriklausomybės kovų laukų.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Žuvusiems dėl laisvės paminklo atidengimas  (1921, Spalio 18 d.). Lietuva (234 (761), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64675&seqNr=1