1921 m. spalio 23 d. | Gelžkeliečių protestas

Mes kreipiame domė mūsų Valdžios, kad ji visas savo išgales įtemptų apginimui mūsų brolių Vilniuje, be to dar mes norime žinoti, ką mano daryti mūsų Valdžia su lenkų gimnazija Kaune? Juk Armijos teismas Kalinos byloje (lenkų gimnazijos mokinys) prirodė priešvasltybinį lenkų gimnazijos nusistatymą ir veikimą.

Jo ekselencijai Ministeriui-Pirmininkui

Gerbiamas Pirmininke!

Girdint begalinius persekiojimus mūs brolių Lietuvių mūsų sostinėje Vilniuje nuo lenkų okupacinės valdžios ir tai tuo laiku, kada su lenkais tarpininkaujant Tautų Sąjungai, vedamos derybos, kur jie visas išgales deda, kad mums su jais susirišus artimiems ryšiais. Nei ir minty baugu dasileisti, kad taip galėtų atsitikti-kraujas stinga gįslose, virpulys ima: prasidėtų dar didesnės žudynės, kankinimai-išžudytų visą inteligentiją-tautos žiedą. Tai ne liguista svajonė: peoviskų byla 1920 m. tą patikina.

Mes kreipiame domė mūsų Valdžios, kad ji visas savo išgales įtemptų apginimui mūsų brolių Vilniuje, be to dar mes norime žinoti, ką mano daryti mūsų Valdžia su lenkų gimnazija Kaune? Juk Armijos teismas Kalinos byloje (lenkų gimnazijos mokinys) prirodė priešvasltybinį lenkų gimnazijos nusistatymą ir veikimą.

Mes manome, kad bet kokia Valdžia, jeigu ji yra valdžia ir nori egzistuoti kaip tokia, negali tęsti jokių priešvalstybinių organizacijų, tuo labiau viešųjų ir dar šelpiamųjų tos pačios valdžios, taigi iš mūsų Valdžios reikalaujame: griežtų atitinkamų žingsnių prieš tą organizaciją ir prieš tėvus – „valdininkus“, kurie savo vaikus leidžia lankyti tą organizacija-mokyklą, kad visuomenė pati nebūtų priversta reaguoti į tai. Įteikti šį pareiškimą Tamstai įgaliojame pil. Janulevičių ir p. A. Bukantą.

Pasirašė 262 parašai.

Geležinkelio stoties rajono panorama 1928-1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1921 m. spalio 23 d., Gelžkeliečių prostestas, Laisvė (239) p. 3  

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_111240_3