1921 m. spalio 26 d.| Kalėdoms Prisiartinant!

VISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines, savo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas Amerikos Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su išsiilgimu laukia dovanų, laukia gal ir labai  reikalingos pašalpos.

Kalėdoms Prisiartinant!

VISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines, savo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas Amerikos Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su išsiilgimu laukia dovanų, laukia gal ir labai  reikalingos pašalpos. Iš kaip tik dabar yra laikas pasirūpinti, kad tos musų dovanos pasiektų juos dar pirm švenčių. Nebe to dar, kad nebutų reikalinga Lietuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant. — DAR DAUG YRA TENAI VARGO IR SKURDO, DAR TOLI GRAŽU NEUŽGIJO TOS MUSŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ JIEMS KARĖ. Taigi musų, Amerikiečių, pareiga yra nepamiršti anoj pusėj vargstančių savo giminių.

Dabar kaip tik gera proga pasiskubint su persiuntimu Lietuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas. Maža viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet yra daug galimybių, kad gali pakilti, — TAD KIEKVIENAS KAS TURI REIKALA PERSIŲSTI LIETUVON PINIGUS, LAI PASINAUDOJA ŽEMU KURSU dabar jau.

Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma iš žemiau paduotos ištraukos iš musų knygų, parodančių, kaip su kiekvienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per musų Banką. Taip, išsiųsta Lietuvon per Baltic States Banką: 1921 m. Sausio mėnesy —2,530,456 auks.; Vasario mėn.— 2,082,795 auks.; Kovo mėn. —2,640,861 auks.; Balandžio mėn. — 2,087,633 auks.; Gegužės mėn. – 3,118,044 auk.; Birželio mėn. — 2,501,950 auks.; Liepos mėn. — 4,904,886 auks.: Rugpiučio mėn. — 5.596,650 auks.; Rugsėjo mėn.— 5,114,750 auks. VISO PER 9 MENESIUS IŠSIŲSTA PER MUSŲ BANKA Į LIETUVA 31 MILIONAS 678 TŪKSTANČIAI IR 25 AUKSINAI, IR NEI VIENAS SKATIKAS Iš TŲ PINITŲ NĖRA ŽUVĘS!

BALTIC STATES BANKAS užtikrina, kad per jį siųsti pinigai kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą; Baltic States Bankas duoda pilniausią garantiją už pinigų čielybę. Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, t. y. kursu, kuogreičiausiais ir teisingiausiais Baltic States Banko patarnavimais ir siųsk pinigus į Lietuvą dabar, kuomet už dolerį gaunama daug auksinų.

Adresuokite mums šitaip: (?)

BALTIC STATES BANK

294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.


Jungtinėse Amerikos Valstijose, Bostone lietuvių leidžiamame socialistinės minties laikraštyje tarp įvairių pasaulio ir Lietuvos politikos bei kasdieninio gyvenimo naujienų, netrūko ir reklaminio pobūdžio skelbimų, kuriuose atsiskleidžia, ne tik įvairūs ekonominio gyvenimo momentai, bet ir išeivijos lietuvių santykiu su Nepriklausoma Lietuva bruožai. Šis 1921 m. spalio 26 d. skelbimas būtent toks, iliustruojantis laikmečio situaciją, kartu raginantis paremti karo išvargintus tėvynainius.

Kauno miesto muziejaus Pilies skyriaus vedėjas dr. Jonas Vaičenonis

Amerikos lietuviu judėjimas už nepriklausomybę, 1910 m.


Šaltinis: „Kalėdoms Prisiartinant!“, Keleivis, No.43, 1921 m. spalio 26 d., p. 5

Prieiga internete: https://www.spauda.org/keleivis-archyvas-1921/

Fotografijos prieiga internete: http://global.truelithuania.com/category/usa/