1921 m. spalio 29 d. | Vokiečiai nori, kad Klaipėda priklausytų Lietuvai

Vokiečių katalikų didžiausias dienraštis Berline ,,Germania“ padėjo straipsnį apie Klaipėdos kraštą, nurodydamas, jog Klaipėdos kraštui patogiausia būtų prisidėti prie Lietuvos atskiru kantonu. Per jį – sako, tuomet galėtų eiti prekyba iš Vokietijos Lietuvon, o per Lietuvą ir Rusijon. Tokiu būdu Klaipėdos kraštas kaipo Lietuvos kantonas patarnautų vokiečių reikalams.

Klaipėdos krašto likimas vis dar nežinomas. Patįs to krašto gyventojai tikrieji lietuviai nori priklausyti Lietuvai, vokiečiai gi tautininkai matydami, jog Klaipėdos kraštas negrįš prie Vokietijos, mėgina kalbėti apie to krašto nepriklausomybę arba autonomiją po Tautų Sąjunga. Bet protingesnieji vokiečiai patįs supranta, jog Klaipėdos kraštas savystoviu negali būti, turėtų visai nuskursti. Neseniai Klaipėdos socijaldemokratai išleido atsišaukimą, kuriame sako, jog Klaipėdos krašto nepriklausomybė – tai būtų vargingas gyvenimas darbininkams.  Dabar ir kitų pakraipų vokiečiai tą pat pradeda suprasti. Vokiečių katalikų didžiausias dienraštis Berline ,,Germania“ padėjo straipsnį apie Klaipėdos kraštą, nurodydamas, jog Klaipėdos kraštui patogiausia būtų prisidėti prie Lietuvos atskiru kantonu. Per jį – sako, tuomet galėtų eiti prekyba iš Vokietijos Lietuvon, o per Lietuvą ir Rusijon. Tokiu būdu Klaipėdos kraštas kaipo Lietuvos kantonas patarnautų vokiečių reikalams.


1921-iesiems einant į pabaigą vis dažniau ir dažniau spaudoje šmėžavo žinutės, o koks gi bus Klaipėdos krašto likimas. Džiugiai buvo priimamos naujienos, jei pasigirsdavo, kad Vokietijoje atsirasdavo draugiškų nuomonių, dėl galimo Klaipėdos krašto priklausymo Lietuvai. Bijant, kad Prancūzija šios teritorijos neatiduotų Lenkijai, vokiečių nuomonė tegul ir grįsta pragmatizmu (esą Klaipėdą geriau atiduoti valdyti gerokai mažesnei Lietuvai, nei , kad ją kontroliuos kuri didžioji valstybė), Lietuvai buvo naudinga.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Klaipėdos krašto gyventojai Stoniškių kaime, 1925 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Išeivių draugas,  1921 10 29, p.1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=119617