1921 m. spalio 3 d. | Stasys Šilingas tebesėdi

Kaunas, X. 3. Vyriausybė tris karius oficialėmis notoms kreipės į Tautų Sąjungos Kontrolės Komisiją, kad darytų žingsnių p. Šilingui paleisti. Kontrolės Komisijos nariai žodžiu ir raštu buvo kreipęsi į Lenkų atstovą Vilniui šiuo klausimu.

Kaunas, X. 3. Vyriausybė tris karius oficialėmis notoms kreipės į Tautų Sąjungos Kontrolės Komisiją, kad darytų žingsnių p. Šilingui paleisti. Kontrolės Komisijos nariai žodžiu ir raštu buvo kreipęsi į Lenkų atstovą Vilniui šiuo klausimu. Ispanų majorui Uzquiano Lenkų atstovas   žodžiu atsakė, kad p. Šilingas esąs suimtas Želigovskio vyriausybės ir Lenkų vyriausybė nieko nepajėgianti padaryti jo išvadavimui. Į pulk. Bergera rugsėjo 20 d. notą tuo pačiu klausimu, Lenkų vyriausybė nieko neatsakė. Rugsėjo 23 d. Vyriausybės atstovas p. Jonynas raštu prašė Kontrolės Komisiją pareiklauti iš Lenkų vyriausybės, kad duotų aiškų ir galutiną atsakymą, kada p. Šilingas bus paleistas. Iki rugsėjo 26 d., kai kai Kontrolės Komisija išvažiavo Varšuvon, atsakymas nebuvo gautas. Pulk. Bergera, išvažiuodamas iš Kauno, žadėjo imtis visų galimų priemonių, eiti net patį Pilsudskį, p. Šilingo išvadavimo klausimu, tačiau iki šiol vis dar žinių nėra. P. Jonynas spalių 1 d. pasiuntė pulk. Bergera telegramą Varšuvon, prašydamas pranešti, kada bus paleistas p. Šilingas. Atsakymo dar laukiama.


Žymus Lietuvos politikas Stasys Šilingas buvo kilęs iš kilmingos giminės, gimtąja laikė lenkų kalbą, lietuvių kalbos pramoko tik vėliau. Nepaisant to, įsisiūbavus Lietuvos – Lenkijos konfliktui dėl Vilniaus, čia apsilankęs S. Šilingas, bandė tarpininkauti ir Lenkijos policijos buvo suimtas. Lietuva kreipėsi į Tautų Sąjungą, protestuodama dėl tokio aukšto rango žinomo politiko suėmimo. Vėliau S. Šilingas buvo paleistas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Buvęs Lietuvos Tarybos pirmininkas, Stasys Šilingas, 1921. Fotografija iš Lietuvos albumas, Berlin, 1921.


Šaltinis: Lietuva,  1921 10 04, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64688_2