1921 m. spalio 4 d. | Suaugusiems Gimnazija

Mokytojų Profesinė Sąjungą sumanė atidaryti suaugusiems gimnaziją, kurioj tokie atsilikę moksleiviai galėtų vakarais mokintis. Spalių 4 dieną Kaune įvyko tokios gimnazijos atidarymas.

Daug mūsų jaunuomenės dėl karo negalėjo baigti mokslą. Dabar lankyti paprastas gimnazijas jau pervėlu, o daug yra norinčių tęsti mokslą.
Todėl mokytojų Profesinė Sąjungą sumanė atidaryti suaugusiems gimnaziją, kurioj tokie atsilikę moksleiviai galėtų vakarais mokintis.
Spalių 4 dieną Kaune įvyko tokios gimnazijos atidarymas.
Laikinai atidarytos 4 klases, į kurias įstojo 140 klausytojų, jų tarpe 130 kariškių.
Toks gausus klausytojų skaičius rodo, kiek tokia gimnazija yra reikalinga.

Kauno arkikatedra bazilika XX a. 3–4 deš. Stanislovo Lukošiaus fotografija. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Suaugusiems Gimnazija (1921, Spalio 15 d.). Trimitas (40 (60), p. 10.
Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39076_12