1921 m. spalio 6 d. | M. Gorkij pranašavimai

Gorkis išreiškęs didžiausią pagarbą Leninui, kaipo vienam iš pasaulio didvyrių, pasakė, kad dauguma rusų kaimiečių užstoją kelią visam progresui, nes jie esą brutalūs, prislėgti ir beveik ne žmonės.

LONDONAS (Elta) Korespondentas ,,Daily News“ turėjo su Maksim Gorkij pasikalbėjimą. Gorkij pareiškė, kad komunizmas išnyks iš Rusijos. Jo nuomone galų gale Rusijoj išsivystys kokia pora socialistų respublikų, o gal ir demokratinė respublika panaši į Jungtinių Valstybių respubliką. Bet tuo tarpu vieton Sovietų nėra ko pasirinkti, o šių dienų padėtis Rusijoj tikrai duoda rusų visuomenei išsivystyti. Gorkis išreiškęs didžiausią pagarbą Leninui, kaipo vienam iš pasaulio didvyrių, pasakė, kad dauguma rusų kaimiečių užstoją kelią visam progresui, nes jie esą brutalūs, prislėgti ir beveik ne žmonės. Tiktai intelektualė klasė išgelbėsianti Rusiją.


Komunistinės ideologijos naikinamoji esmė buvo tikėjimas, kad į iš pažiūros gražius tikslus – tokius kaip visų žmonių lygybė, galima ateiti per smurtą ir įvairių pažangai trukdančių ,,tamsuolių“ perauklėjimą. Prie to labai prisidėjo ir garsūs tuometiniai intelektualai, kaip rašytojas Maksimas Gorkis. Šiame tekste jis šlovina Vladimirą Leniną, teigia, esą paprasti Rusijos žmonės yra tamsūs, brutalūs, todėl jie turės būti perauklėti. Verta atkreipti dėmesį, kad komunistinė valdžia tuomet Sovietų Rusijoje jau vykdė milžiniškas represijas, kurios ilgainiui pareikalavo milijonų gyvybių ir suluošintų gyvenimų. Deja, tokias idėjas, neva, dėl kilnaus tikslo palaikė daug žymių to meto intelektualų, kuriems tikslas pateisino priemones.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Rašytojo Maksimo Gorkio portretas. Vokietijos skaitmeninė biblioteka Drezdene.


Šaltinis: Laisvė,  1921 10 06

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111249

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/440/item_JEEGO7PJ5NXXELTFPEAZAPRWIVGOEOUM