1921 m. vasario 10 d. | Edward W. Ryan vizitas

Kaunan atvyko Pulk. Edward W. Ryan, Amerikos Raudonojo Kryžiaus Komisijos Pabaltjurio Valstybėms šefas. Gerb. Pulk. atvažiavo ištirti padėtį Lietuvoje sąryšyje su koleros ir tyfo su epidemija. Kaipo plačiai žinomas ekspertas visokių epidemijų srityje, jisai yra labai susirūpinęs mūsų krašto epidemijomis, ypač koleros apsireiškimu.

Vasario 10 d. Kaunan atvyko Pulk. Edward W. Ryan, Amerikos Raudonojo Kryžiaus Komisijos Pabaltjurio Valstybėms šefas. Gerb. Pulk. atvažiavo ištirti padėtį Lietuvoje sąryšyje su koleros ir tyfo su epidemija. Kaipo plačiai žinomas ekspertas visokių epidemijų srityje, jisai yra labai susirūpinęs mūsų krašto epidemijomis, ypač koleros apsireiškimu.

Tą pačią dieną vakarą Pulk. Ryan stoty susitiko Krašto Apsaugos min. Žukas, Vyriausias Armijos Gydytojas Gen. Nagevičius. Paskui Versalio viešbuty, dalyvaujant daugeliui valstybės vyrų, buvo vakarienė.

Pulk. Ryan Kaune viešės keletą dienų ir aplankys visas karo ir civilines ligonines ir prieglaudas.

Edvardas Rajanas. 1917 m.


Šaltinis: Lietuva, nr. 35 (602), 1921 m. vasario 13 d., p. 3.

Prieiga internete:  https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076

Fotografijos prieiga internete: https://lt.wikipedia.org/wiki/Edward_Ryan#/media/Vaizdas:Li%C4%8Dnosti-Edvard-Rajan.jpg