1921 m. vasario 12 d. | Lenkai koncentruoja pajėgas ir rengiasi pulti Lietuvą

Apie Vasario 12 dieną Kaune gauta žinių, kad daugiau atvyksta Lenkų kariuomenės į Lietuvą. Iš Gardino atėjo į Vilnių traukinys su 2 pulkais Lenkų gusarų, 35 vagonai su kareiviais ir arkliais, 6 amunicijos vagonai ir 22 sanitariniai vagonai.

Kaunas. Apie Vasario 12 dieną Kaune gauta žinių, kad daugiau atvyksta Lenkų kariuomenės į Lietuvą. Iš Gardino atėjo į Vilnių traukinys su 2 pulkais Lenkų gusarų, 35 vagonai su kareiviais ir arkliais, 6 amunicijos vagonai ir 22 sanitariniai vagonai. Iš Vilniaus 8 kulkasvaidžius, 4 armotas ir 20 amunicijos vežimų tą dieną nuvežė į Maišiogalą. Ties Maišiogala daromi apkasai ir tveriama spigliuotos vielos tvoros. Taip pat atvežta naujos kariuomenės ulanų į Varėną, kur apkasai aptverti net trimis eilėmis spygliuotų tvorų.

Taip pat pranešta, kad Lenkų kariuomenė traukiama Ukmergės link. Tas daroma nekam kitam, kaip kad vėl pradėti kovą. Kaune mano, kad Lenkai vėl mėgins pulti ant Kauno.

Lenkų kariuomenės ūpas nupuolęs. Jų viršininkai ramino juos, kad kaip Kauną užimsią, visko bus užtektinai ir duonos, lašinių ir viskas su Lietuva bus užbaigta. Bus prijungta prie Lenkijos, kaip pirmiaus kad buvo.

Kauno geležinkelio stotis. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Draugas, nr. 61 (Country Edition, Metai-Vol. VI), 1921 m. kovo 14 d., p. 1.

Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1921_reg/1921-03-14-DRAUGAS-i7-8.pdf