1921 m. vasario 14 d. | Zapyškis

Vietinės moterėlės, kurios verčiasi pribuvėjų amatu, apie pagalbą moterims gimdant visai mažai teturi supratimo. Jei kuriai moteriai tenka sunkiau gimdyti, tai jos užuot pagalbą teikusios, suklaupia ant kelių, kalba ražančių, rūkina šventomis žolelėmis ir Dievą prašo, kad sumažintų sopulius ir padėtų greičiau pagimdyti.

Daug kančių tekdavo moterims iškentėti gimdant, nes čia nebuvo tikros pribuvėjos. Vietinės moterėlės, kurios verčiasi pribuvėjų amatu, apie pagalbą moterims gimdant visai mažai teturi supratimo. Jei kuriai moteriai tenka sunkiau gimdyti, tai jos užuot pagalbą teikusios, suklaupia ant kelių, kalba ražančių, rūkina šventomis žolelėmis ir Dievą prašo, kad sumažintų sopulius ir padėtų greičiau pagimdyti.

Sausio mėn. 6 d. Steig. Seimo narys Žitinevičius sukvietė vietos žmonių susirinkimą ir pranešė jiems, kad reiktų rūpintis Sveikatos Departamente, kad jisai atsiųstų Zapyškin tikrą pribuvėją–akušerę. Žmonės tam pritarė ir tuo reikalu rūpintis išrinko 3 žmonių komisiją. Jei komisijai pavyks iš valdžios išsirūpinti akušerę, tai Zapyškio moterims bus didelė malonė.

J. Ž.

Viktoras Kuprevičius. „Lopšinė“ (gaidos). Kaune išleido M. Cirinskis. 1937 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: J. Ž. „Zapyškis“, Lietuvos ūkininkas, nr. 6, 1921 m. vasario mėn. 10-16 d., p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13787&seqNr=6