1921 m. vasario 19 d. | Moters ir vyro lygybė Šveduos

Tačiau prie ekonominės, ne mažiau svarbios lygybės, dar toli visose tose valstybėse. Griuvus visiems kitiems prietarams, dar vienas prietaras tebesilaiko. Būtent: „Moters darbas menkesnis, negu vyro, todėl turi jis būti ir apmokamas mažiau“.

Lygios teisės, lygios algos, lygios tarnybos galimybės

Paskiausiais dvidešimt metų moters daug iškovota. Ypač demokratingose Skandinavijos valstybėse. Teisės atžvilgiu nuo pernai metų moteris Skandinavuos visai sulyginta su vyru. Politikos srity taip pat. Ji dalyvauja rinkimuos į miestų valdybas, riksdagą. Ji gali būti ir renkama. Bet taip yra jau ne vien Skandinavuos, o ir Suomiuos, ir Pabaltijo valstybėse, ir Vokiečius, ir dar kai kur kitur. Tačiau prie ekonominės, ne mažiau svarbios lygybės, dar toli visose tose valstybėse. Griuvus visiems kitiems prietarams, dar vienas prietaras tebesilaiko. Būtent: „Moters darbas menkesnis, negu vyro, todėl turi jis būti ir apmokamas mažiau“.

Šveduos tas prietaras pradėjo griūti pirmiausia. Praktikos keliu įsitikinta, kad moters ir paprastos darbininkės ir valdininkės, darbas esti dažnai geresnis, neg vyro. Pirmiausia nei kiek ne menkesnis.

Jau didelis žingsnis į priekį buvo pernai. Švedų riksdago toks įstatymas: „Moters namų ruoša prilyginta vyro uždarbiui. Motina, auklėdama vaikus, dirbama namų ruošą, teikia savo darbu lygią dalį šeimynai. Kilus nesantaikai ir vyrui su savo žmona išsiskiriant, jų bendras turtas dalinamas į dvi dalis“. Pažymėtina, kad moters kraitis pasilaiko jo privačia nuosavybe, kaip ir vyras gali turėti anksčiau ir su šeimyna nesurištą, privačiai įgytą ar nuo tėvų paveldėtą turtą. Tėvų turtą paveldi tik vaikai, bet ne vyras ar žmona viens kito.

Pernai švedų socialdemokratų valdžia skyrė žinovų komisiją ištirti moters ir vyro algų sulyginimo galimybę valdžios įstaigose, o taip pat galimybę duot moterims tas pat vietas, kaip ir vyrams.

<…>

I. J. Šeinius

Demonstracija už moterų balsavimo teisę, Geteborgas, 1918 m. birželio mėn.


Šaltinis: Moters ir vyro lygybė Šveduos (1921, Vasario 19 d.). Lietuva (39 (606), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64702&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://en.wikipedia.org/wiki/1918_in_Sweden#/media/File:Demonstrationst%C3%A5g_f%C3%B6r_kvinnor%C3%B6str%C3%A4tten,_G%C3%B6teborg_-_Nordiska_Museet_-_NMA.0032617.jpg