1921 m. vasario 22 d. | Kauno kronika

II-jo Žydų Bendruomenių atstovų suvažiavimo posėdy š. m. vasario 15 d. buvo priimtas nutarimas pastatyti lentą-paminklą kareiviams-žydams, žuvusiems kovoj už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

II-jo Žydų Bendruomenių atstovų suvažiavimo posėdy š. m. vasario 15 d. buvo priimtas nutarimas pastatyti lentą-paminklą kareiviams-žydams, žuvusiems kovoj už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Š. m. vasario 16 d. 11 val. ryto, čionykštėj koralėj sinagogoj po gedulingų pamaldų buvo pastatyta juoda marmuro lenta, kurioj parašyta žuvusių vardai, o taip pat aplinkybės, kuriomis jie žuvo. Rabinai pasakė tinkamas prakalbas.

Vietinės Brigados Vado įsakymu, visos Kauno įgulos kareiviai – žydai buvo paleisti dalyvauti paminklo pastatyme.

Kauno choralinė sinagoga. „Naujas žodis“, 1930 m., nr. 23-24, p. 26. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Laisvė, nr. 19, 1922 m. vasario mėn. 22 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=110976&seqNr=4