1921 m. vasario 25 d. | Žemaičių Vyskupo Karevičiaus kelionės į Vatikaną tikslas

Žemaičių Vyskupo kelionės uždavinys buvo, kaip Bažnyčios Kanonai reikalauja, informuoti Šventąjį Sostą apie religinę ir politinę Žemaičių Vyskupijos padėtį. <…> Toliau Vyskupas reiškė pageidavimo, kad visos Lietuvos Vyskupijos būtų bendrai sujungtos į vieną Lietuvos bažnytinę provinciją, kad Vilniuj būtų įkurta Lietuvos Arkivyskupija ir kad Lietuvai būtų skiriamas atskiras Apaštalų Nuncijus.

Žemaičių Vyskupo kelionės uždavinys buvo, kaip Bažnyčios Kanonai reikalauja, informuoti Šventąjį Sostą apie religinę ir politinę Žemaičių Vyskupijos padėtį. Tuo tikslu jis lankė Šv. Tėvą, Kardinolą Gasparri, Arkivyskupą Čeretti ir kitus.

Religijos atžvilgiu Vyskupas pareiškė Vatikanui, kad Bažnyčia Lietuvoj laisvai reiškia savo gyvenimą, jokių kliūčių nesutikdama. Dėl Lietuvos Vyskupijos pozicijos, Vyskupas Karevičius pastebėjo, kad Vatikanas, pavesdamas Lietuvos Episkopatą Varšuvos Nuncijo priežiūrai, nieko apie tai nepranešęs nei Lietuvos Episkopatui, nei Lietuvos Vyriausybei, įžeidė tuo Lietuvos Valdžią ir visuomenę.

Toliau Vyskupas reiškė pageidavimo, kad visos Lietuvos Vyskupijos būtų bendrai sujungtos į vieną Lietuvos bažnytinę provinciją, kad Vilniuj būtų įkurta Lietuvos Arkivyskupija ir kad Lietuvai būtų skiriamas atskiras Apaštalų Nuncijus.

Ir Kardinolas Gasparri ir Mr. Čeretti pažadėjo visa tai įvykdyti, kai tik sutvirtės Lietuvos padėtis.

<…>

Šv. Trejybės bažnyčia ir varpinė. Kaunas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Žemaičių Vyskupo Karevičiaus kelionės į Vatikaną tikslas (1921, Vasario 25 d.). Lietuva (44 (611), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64708&seqNr=2