1921 m. vasario 26 d. | Kauno Miesto Darbo Birža

Darbo Birža tarpininkauja bedarbiams ir darbdaviams be jokio atlyginimo. Darbo Biržoje yra įsiregistravusių visokios profesijos bedarbių ir visokio cenzo mokslo.

Kauno Miesto Darbo Birža yra sužinojusi kad be Darbo Biržos esančios, kaž kokios „Faktorkos“, kurios tarpininkaujančios tarp darbdavių ir ieškančių darbo. Už savo patarnavimą faktorkos imančios po 20 auks. ir pusę mėnesinės algos nuo bedarbių, o nuo darbdavių kaž kokius nuošimčius. Be to, jos nesirūpina ar bedarbis gaus vietą ar ne, bet 20 auks. paima iš anksto, o bedarbių surinkusios kelis veda į vietas, parodydamos bedarbiui į namus, sakydamos: eik į šiuos namus, čionai yra reikalingas toks ir toks darbininkas, o su kitais bedarbiais einančios toliau. Darbininkas, įėjęs į tą butą, susitaria su darbdaviu ar ne, faktorkai ne tas galvoje.

Darbo Birža, girdėdama iš bedarbių tokį begėdišką naudojimą per faktorkas randa reikalingu visuomenei paskelbti, kad Darbo Birža tarpininkauja bedarbiams ir darbdaviams be jokio atlyginimo. Darbo Biržoje yra įsiregistravusių visokios profesijos bedarbių ir visokio cenzo mokslo: Darbo Biržos raštinė yra atidaryta nuo: 9 v. r. – 3 v. p.p. Adresas Maironio g. 9 Nr., tel. 130.

Darbo Biržos Vedėjas

Kaunas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejus.


Šaltinis: Lietuva, nr. 45 (612), 1921 m. vasario 26 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076