1921 m. vasario 5 d. | Žemdirbių sąjungos kongresas

Neatidedant išrišti įstatymo keliu žemės klausimą; tą klausimą rišant, prisilaikyti teisybės ir teisingumo pagrindų, kuriais vaduojasi Vakarų Europa, kuo greičiausiai pasmerkiant einančius iš rytų nusavinimo ir užgrobimo obalsius.

Kaunas, II. 3. (Elta). Lietuvos žemdirbių ekonominės bei politinės sąjungos kongresas sausio 28–29 d., kur dalyvavo apie 300 atstovų, pasiuntė sveikinimo telegramą mūsų kariuomenei, jos vado generolo Žukausko asmeny, Italų, Anglų, Prancūzų, Latvių ir Estų žemdirbiams ir Šventajam Tėvui. Be to, buvo priimtos ir vyriausybei įteiktos kongreso rezoliucijos, kuriose reikalaujama: 1) laisvos prekybos su užsieniu atliekamais žemės ūkio produktais, išleidžiant juos per muitines be tam tikrų Prekybos ir Pramonės Ministerijos leidimų; 2) daugiau kontrolės, skiriant valdininkus; 3) progresingų mokesnių nuo pelno; 4) panaikinti rekvizicijas ir įvesti laisvą produktų kariuomenei supirkinėjimą; 5) tinkamesnis aprūpinimas mišku padegėlių ir vietos gyventojų; 6) neatidedant išrišti įstatymo keliu žemės klausimą; 7) tą klausimą rišant, prisilaikyti teisybės ir teisingumo pagrindų, kuriais vaduojasi Vakarų Europa, kuo greičiausiai pasmerkiant einančius iš rytų nusavinimo ir užgrobimo obalsius; 8) prisilaikyti nuosavybės teisės principo, kaip pagrindo visuomenės ir valstybės gyvenimo […].

P. Rimša. Artojas. Išleido J. A. Kunkio knygynas Klaipėdoje. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Žemdirbių sąjungos kongresas“, Lietuva, nr. 28 (595), 1921 m. vasario mėn. 5 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64712&seqNr=3