1921 m. vasario 8 d. | Lietuvio laiškas iš Danijos

Karui iškilus buvau paimtas rusų kariuomenėn ir po neilgos kovos papuoliau Vokietijos nelaisvėn, kur ir buvau pusketvirto meto ir pasitaikius progai, pasiekiau Daniją. Čionai randasi visai mažas burelis lietuvių, nedaugiau kaip iki 30 ypatų (neskaitant kūdikius), daugiausiai susidedantis iš tamsiosios liaudies.

[…] Patsai esu gimęs ir užaugęs Kvieteniuose, Žemaitijoj. Karui iškilus buvau paimtas rusų kariuomenėn ir po neilgos kovos papuoliau Vokietijos nelaisvėn, kur ir buvau pusketvirto meto ir pasitaikius progai, pasiekiau Daniją. Čionai randasi visai mažas burelis lietuvių, nedaugiau kaip iki 30 ypatų (neskaitant kūdikius), daugiausiai susidedantis iš tamsiosios liaudies. Didesnioji dalis susispietusi Horsenso apielinkėj. Daugiausiai mūsų tarpe randasi suaugę vyrai, apsipačiavę, užėmę vietas dvaruose kaipo dvarų kumečiai. Intelegentų ir jaunimo visai kaip ir nebutų. Priaugantis jaunimas per tėvų nerangumą pradeda ištautėti. O kaslink lietuviškos mokyklos arba pasidaryti kokę pramogelę savo tarpe, nėra nei kalbos, tam mes dar nepribrendę. Iš pasikalbėjimo rodos visi yra didžiausi lietuviai patriotai, didžiausi Lietuvos gynėjai ir karžygiai, ir iš tiesų geri žmonės, bet ir blogų netruksta. Mano nuomone yra tokie prieteliai savo jaunas dienas praleidę blogojon pusėn. Todel jauniejie, neleiskim jaunas dienas dykai…

Turim čionai Horsense katalikų bažnyčią, kurioje susieina žmonės iš įvairių tautų: lietuvių, danų, lenkų ir tt. Kunigas yra danas. Jeigu kunigas butų lietuvis, gal ir tarp lietuvių geresnis butų ūpas ir butų daugiau kas veikiama, nes kunigas turi žmonėse daugiau įtekmės.

Lietuvos atstovybė taipgi randasi Kopenhagene. Atstovas ponas Jurgis Savickis, bet mes apie jų pasilaikymus nieko nežinom […]

Su gilia pagarba,

Antanas Gelžinis.

Horsensas. ejdalfilmshjemmeside.dk


Šaltinis: „Lietuvio laiškas iš Danijos“, Darželis, nr. 2, 1921 m. vasario mėn. 8 d., p. 22-23.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000698340?exId=79781&seqNr=6; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000698340?exId=79781&seqNr=7