1922 m. balandžio 13 d. | Kauno kronika

Šiuo šunų savininkus perspėjama, kad jų palaidi gatvėse klaidžiojanti šunys, neturį po kaklu iš Miesto Valdybos išpirkto ženklelio bus naikinami. Šunys gi su išpirktais ženkleliais bus talpinami tam tikroj būdelėj pil. Rymo kieme (Vytauto Kalnas ties b. Dragūnų kareivinėms). Juos bus galima per 3 dienas nuo sugavimo išpirkti, sumokant už šėrimą po 10 auks. į parą.

Paskutiniais laikais miesto gatvėse matėsi rujos palaidų šunų, besivalkiojančių gatvėse ir darančių visokią netvarką.

Šio nekultūrinio ir ne estetinio apsireiškimo prašalinimui Kauno Miesto Valdybos Medicinos Sanitarijos skyrius pasamdė palaidų šunų gaudytoją. Šunų gaudytojas pil. Rymas pradėjo veikti nuo šio balandžio mėn. 10 d.

Sulig padarytos su juo sutarties, šunų gaudytojas privalo savvo darbą atlikti rytais: vasaros metu nuo aušros iki 7½ v., o žiemos metu iki 8½ v.

Šiuo šunų savininkus perspėjama, kad jų palaidi gatvėse klaidžiojanti šunys, neturį po kaklu iš Miesto Valdybos išpirkto ženklelio bus naikinami. Šunys gi su išpirktais ženkleliais bus talpinami tam tikroj būdelėj pil. Rymo kieme (Vytauto Kalnas ties b. Dragūnų kareivinėms). Juos bus galima per 3 dienas nuo sugavimo išpirkti, sumokant už šėrimą po 10 auks. į parą.

Išdėstyto dėlei, kauniečiai, kurie laiko šunis, kviečiami artymiausiame laike išpirkti Miesto Valdyboj ženklelius, kuriuos būtinai parišti šunims po kaklu. Antra, daboti, kad palaidi šunys nesivalkiotų gatvėse dienomis.

K. J. B.

Šuns žetonas. 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Laisvė, nr. 61, 1922 m. balandžio mėn. 13 d., p. 3.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1C1B0000658346/C1C1B0000658346-1922-bal.13/original/0003-27176EC7267C1188008F0D4AB27125DA.png