1922 m. balandžio 14 d. | Vilniaus miesto sukaktuvės

Vilniaus miesto, kaip ir kuone visų kitų miestų pradžias slepiasi užmiršties miglose. Dar ilgai pirm jam virtus sostine, čia, sako buvus gyvenamoji vieta, net raštai tą vietą minėję, bet tiktai 1322 metais dydysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas tą kaimą pakėlęs sostine. Geležinio vilko pasaka, Gedimino, Algirdo, Vytauto vardai, Daukšos, Širvydo, Mickevičiaus bei Narbuto raštai, „Didysis lietuvių Seimas“, dr. Basanavičiaus 15 metų sargyba, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas – rište mus riša – nevien politiniu bei ekonominiu žvilgsniu,  bet mūsų širdis – jausmus – su šiuo žilu Lietuvos miestu.

Į Vilnių žiūrime išsilgę, jį minime, apie jį kalbame, svajojame. Vilnius rūpi mums, dabarties žmonėms, kylančiai Lietuvos valstybei, pabudusiai sukrutusiai mūsų visuomenei:

Apie Vilnių daug kalba bei rašo Vilniaus, Varšuvos lenkai. Jo „lenkybę“, jo grožę bei puikybę visur jie iškėlę, politikai panaudoję – nuo vieno ligi žemės ašigalio. Vokiečių okupacijos metu vokiečiai puolė paruošė kelis Vilniaus reginių leidinius, juos pakeitę okupantai lenkai kartojasi tuos leidinius, dėdami po jais lenkų parašus bei aiškindami Vilnių esant nuo senų senovės lenkų miestą („iskoni russkaja Vilna“?), lenkų kultūros padarą bei žiedą. Lietuvių nėsą („znikomy odsetek“), jie visai nesvėrę miesto istorijai, jų pretenzijos Vilniui esą svetimos.

Lenkai moka branginti smulkiausias praeities smulkmenybes, nuotrupų nuotrupėles. Ypačiai jiems mėgia kelti visokie atsiminimai, sukaktuvė, bileušai. Mėgia ir moka jie pakelti. Vilniečiai jau gerokai yra apsipratę su visokiomis jųjų iškilmėmis, dar jėzavitų gadynės pobūdžio pompomis.

Mes tiek amžių esame kartu su lenkais bendrą istorijos gyvenimą gyvenę, jog didžiuma jųjų sukaktuvių ir paminėjimų tai kartu ir mūsų praeities lapų atsklaidos. Deja, istorijos santykiai taip yra tarp mūsų ir jųjų susipynę, jog praeityje ir dabartyje, neduok Dieve ir ateityje, kas juos džiugina, tą mums skauda ir slegia. Visa kas primena Lietuvą buvus Lenkų paveržtą – Gardelio ar Liublino ūnija, gegužės 3 d. konstitucija ir t.t. – jiems yra malonus, tat brangus atsiminimas, gi mums prisiminimas – ašaros pasirodo akyse…Priešinga, visa kas rodo Lietuvą buvus ar tebėsant savitą, sveiką, visa tai kitos pusės yra nutylima.

Tad ir dabar, nors šįmet sueina lygiai 600 metų, kai Vilnius yra virtęs Lietuvos sostine, Vilniaus lenkų visuomenė bei lenkų spauda, kuriedvi tiek kalba, rašo apie Vilnių, ligišioliai nei žodžio nėra apie tat užsiminusi! Matyt, šį kartą teks mums vieniems tos sukaktuvės pakelti.

Vilniaus miesto, kaip ir kuone visų kitų miestų pradžias slepiasi užmiršties miglose. Dar ilgai pirm jam virtus sostine, čia, sako buvus gyvenamoji vieta, net raštai tą vietą minėję, bet tiktai 1322 metais dydysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas tą kaimą pakėlęs sostine. Geležinio vilko pasaka, Gedimino, Algirdo, Vytauto vardai, Daukšos, Širvydo, Mickevičiaus bei Narbuto raštai, „Didysis lietuvių Seimas“, dr. Basanavičiaus 15 metų sargyba, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas – rište mus riša – nevien politiniu bei ekonominiu žvilgsniu,  bet mūsų širdis – jausmus – su šiuo žilu Lietuvos miestu. Šįmet, tai amžinieji „Lietuvos prieteliai“ amžių amžiams mėgino nuo mūs sostinę paveržti, jį dar labiau mums pabrango, dar dažniau ir graudžiau apie ją galvojama – ir suėję būrin ją apdainuojame, ir kas sau dėl jos meldžiamės išsiskirstę. Mūsų senutės sukaktuvės turi tad plačiu aidu nuskambėti per Lietuvos pievas, laukelius, turi dar kartą mums iškelti vaizdžią graudžią Vilniaus miesto istorijos, dar labiau pakreipti mūsų visuomenės protą bei jausmus prie mūsų kelių amžių sostinės.

Sukaktuvių dieną ir būdą turi pati visuomenė nustatyti, atsižvelgus į tai, kad tatai būtų kuopatogiausia plačiausiomis Lietuvos miniomis ir kad politiniu (tautiniu ir tarptautiniu) žvilgsniu tatai duotų Lietuvai geriausių vaisių.

Vilniaus Kelmas.

Juozapas Kamarauskas. Vilnius. 1922. Lietuvos Nacionalinis dailės muziejus


Šaltinis: 1922 m. balandžio 14, Vilniaus miesto sukaktuvės, Lietuva (Nr. 86 (908)) p. 1

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB00AD2076/LNB00AD2076-1922-Bal.14/original/0001-00D6098E2E645723298EDCD970FD0E6B.png

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2021802/1_1045668