1922 m. balandžio 16 d. | Žmogėdžių paroda Maskvoj

Pasitaiko skaityti korespondencijų iš provincijos apie panašius atsitikimus; ten rašo kad naktimis reikia vaikščioti viduriu gatvių, nes kitaip pavojinga, kad kaimynas gali pagauti, užmušti ir suvalgyti.

Laike Velykų (balandžio mėnesio 16 diena) Maskvoj „sąjungų name“ („dom sojuzow“) buvo surengtas koncertas ir loterėja badaujančių naudai. Prie įėjimo į koncertą ir loterėją buvo įtaisyta paroda. Ten buvo badaujančių vietų duonos pavyzdžiai, keliolika žmogėdžių šeimynų fotografijų, sykiu su įsudyta žmonių mėsa: rankos, kojos ir t. t. Ypatingą domę atkreipė vienos moters fotografija, kuri jau suvalgė 4 lavonus ir areštuota tik tada, kai užmušė savo kaimyną. Nufotografuota su kirviu rankoje. Žmogėdžių šeimynos nufotografuotos sykiu su valdininkais, darančiais tardymus. Taip pat labai nejaukų ispudį daro germetinėj bankoj įdėtas (specialei publikai parodyti) didelis gabalas žmogėnos mėsos, kuri yra atimta vietoj prie arešto, prieš pat virimą. Čia pat yra pridėtas tardymo protokolo nuorašas. Publika, kaip tai stebėtinai šaltai ramiai vaikštinėja, žiūri, o paskui eina toliau linksmintis, lyg kad tai būtų paroda ne iš šių laikų ir ne iš Rusijos gyvenimo. Kiek, nepraprastu retu žvėriškumu, tiek iš tų parodoj išstatytų paveikslų bei aprašymų, galima įsitikinti, kad nekuriose vietose tas jau priprastas, nuolatos praktikuojamas dalykas.

Pasitaiko „Izviestijose“ skaityti korespondencijų iš provincijos apie panašius atsitikimus; ten rašo kad naktimis reikia vaikščioti viduriu gatvių, nes kitaip pavojinga, kad kaimynas gali pagauti, užmušti ir suvalgyti.

Tai tokie dalykai dedasi Rusijoj, kokių gal istorija dar ir nežino; absoliutė kaltė versti komunistams jei ir nepriseina, bet išgirdus tokius dalykus kiekvieno žmogaus, kokios tai jis partijos nebūtų, sieloj gims neapykanta prieš tuos, kurie nesugebėjo tų nelaimių prašalinti.

Baibokietis.

Nualinta bado šeima Sovietų Rusijoje, 1922 m. Nacionalinė Prancūzijos biblioteka.


Šaltinis: Žmogėdžių paroda Maskvoj (1922, Gegužės 6 d.). Trimitas (17 (87), p. 25-26.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.17

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/9200518/ark__12148_btv1b90549943