1922 m. balandžio 24 d. | Kokių keleivių neįleidžia ir kokius įleidžia Amerikon

Kadangi Amerikon įleidžiamas lietuvių skaičius, nedidesnis 3 nuošimčių visų Amerikoje gyvenančių iš Rusijos ir Lietuvos žmonių, tai Amerikos konsulas, vizuodamas pasus, duoda pirmenybę tiems, kurie keliauja pas arčiausius gimines Amerikos piliečius.

Kokių keleivių neįleidžia ir kokius įleidžia Amerikon

Imigracijos įstatymais neįleidžiama į Suvienytąsias Valstybes šių keleivių:

1) Visų, kurie turėdami 16 ar daugiau metų, nemoka rašyti nė skaityti savo kalba.

2) Sergančių akių liga „Trachoma“ ir šiaip biauriomis, ar limpančiomis ligomis.

3) Užkontraktuotų darbininkų, kurie pasisakytų, kad turi „tikrai pažadėtą darbą“ Amerikoje.

4) Pripažintų abiejų lyčių paleistuviais ir kriminalistais prasikaltėlių.

5) Esančių matomame neštumo laipsnyje mergynų ir našlių.

6) Neturinčių dar 16 metų keleivių, kurių tėvai liekasi Europoje, ar kurie keliauja, kad ir pas tėvus, bet be globos suaugusio palydovo.

Įleidžiami į Suv. Valstybes šie ateiviai:

1) Nemokančios skaityti ir rašyti moterys, keliaujančios pas savo vyrus, o su jomis ir nemokantys rašyti ir skaityti vaikai iki 16 metų amžiaus.

2) Nemokantys rašyti ir skaityti tėvai virš 55 metų, jie keliauja pas savo vaikus.

3) Nemokančios skaityti ir rašyti visokio amžiaus motinos, keliaujančios pas savo vaikus.

4) Nemokantys rašyti ir skaityti visokio amžiaus tėvukai (diedukai) ir močiutės, jie keliauja pas savo anūkus.

5) Nemokančios rašyti ir skaityti visokio amžiaus merginos ir našlės, jei keliauja pas savo tėvus.

6) Nemokantys rašyti ir skaityti keleiviai, kurie gali įrodyti, kad buvo savo šalyje persekiojami už tikybą.

7) Visi nemokantys rašyti ir skaityti, kurie išgyveno Amerikoje nemažiau 5 metų ir grįžta atgal nevėliau šešių mėnesių po išvažiavimo, o taipgi ir jų šeimynos.

8) Atkeliaujantieji neilgesniam šešių mėnesių laikui keleiviai pirklybos (biznio), dailės ar atsilankymo reikalais, nors jie ir nemokėtų rašyti.

9) Sveiki ir darbui tinką žmonės, moką rašyti ir skaityti.

Iškeliavimui į Ameriką reikia gauti Lietuvos užsieninio pasas, kuris išduodamas sulyg savo valsčiaus paliūdymo.

Tą pasą turi pasirašyti (pavizuoti) Amerikos konsulas Kaune. Kadangi Amerikon įleidžiamas lietuvių skaičius, nedidesnis 3 nuošimčių visų Amerikoje gyvenančių iš Rusijos ir Lietuvos žmonių, tai Amerikos konsulas, vizuodamas pasus, duoda pirmenybę tiems, kurie keliauja pas arčiausius gimines Amerikos piliečius, ar bent turinčius pirmuosius pilietybės popierius […].

„Liet. Žin.“

Dainininkas Juozas Babravičius su šeima Čikagoje. JAV, 1933 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kokių keleivių neįleidžia ir kokius įleidžia Amerikon“, Lietuvos ūkininkas, nr. 15-16, 1922 m. balandžio mėn. 12-25 d., p. 4.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/preview?id=LNB010DF585-1922-Nr.15-16